OMOGUĆENO JE PODNOŠENJE PPP PD ZA OVP 112, 152, 210 i 627

Posted by POREZI- pravo i praksa on 3.10.14 with No comments
Poreska uprava je na svojoj internet strani objavila obaveštenje da je omogućeno podnošenje PPP PD, za OVP 112, 152, 210 i 627, kao i Upustvo za podnošenje prijave sa navedenim OVP.

U nastavku, ukratko, prenosimo najvažnije delove Uputstva, kompletno uputstvo možete pogledati na linku http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/1448/uputstvo-o-podnosenju-ppp-pd-za-ovp-112-152-210-i-627.html

Napred navedene oznake vrste prihoda uvedene su novim Katalogom vrste prihoda, koji je sastavni deo Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ( "Sl. glasnik RS" br. 66/14,  koji je stupio na snagu 01.07.2014. godine, ali, do sada, tehnički nije bilo moguće podneti poresku prijavu sa ovim šiframa.

1)  OVP 112 se koristi za uplatu dodatnog doprinosa, dospelog zaključno sa 28.02.2014. godine, a čija se uplata vrši nakon 01.03.2014. godine.
Prilikom uplate ovog doprinosa ne vrši se obračun i plaćanje poreza pa se u polje 3.9, 3.10. i 3.11 obrasca PPP PD, upisuju nule.
Takođe se ne vrši ni obračun doprinosa za zdravstvo i nezaposlenost, pa se u polja 3.13, 3.14 i 3.15 obrasca PPP PD, upisuju nule.
Obračun dodatnog doprinosa za PIO se vrši tako što se na osnovicu primene stope propisane članom 46.Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i to:
a)kada se efektivnih 12 meseci računa kao 14 meseci staža osiguranja -3,70%;
b) kada se efektivnih 12 meseci računa kao 15 meseci staža osiguranja-5,50%;
c)Kada se efektivnih 12 meseci računa kao 16 meseci staža osiguranja-7,30%;
d) kada se efektivnih 12 meseci računa kao 18 meseci staža osiguranja-11%

2) OVP 152 se koristi  za isplatu ugovorene naknade za privremene i povremene poslove zaključene preko omladinske zadruge, ako je mesčni prihod ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika.
Prema Uputstvu, za ovu vrstu prihoda, kao tip isplatioca prihoda se uvek upisuje oznaka 1-pravno lice koje se ne finansira iz budžeta, a kao tip primaoca 01- zaposleni. 
Osnovica za porez je bruto naknada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a. st.2. Zakona o porezu na dohodak građana. Stopa poreza je 10%.
Osnovica doprinosa je jednaka osnovici za porez, ali ne može biti niža od najniže, ni viša, od najviše mesečne osnovice za obračun doprinosa, Obračunava se doprinos za PIO po stopi od 14% i doprinos za nezaposlenost po stopi od 0,75%, iz naknade, doprinos za PIO po stopi od 12% i doprinos za nezaposlenost po stopi od 0,75%, na naknadu.
Doprinos za zdravstvo se ne plaća, pa se u polju 3.14 obrasca, upisuje vrednost 0.

3) OVP 210 se koristi za isplatu novčane naknade invalidu treće kategorije, na teret Fonda PIO.
Kod ove isplate tip primaoca je uvek 07-invalidno lice.
Osnovica za porez je bruto naknada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a. st.2. Zakona o porezu na dohodak građana. Stopa poreza je 10%.
Osnovica doprinosa je neto naknada (iznos koji u sebi ne sadrži poreze i doprinose), na koju se obračunava samo doprinos za zdravstvo, po stopi od 10,3%, Najniža osnovica se ne primenjuje ali iznos neto naknade ne može biti veći od iznosa najviše mesečne osnovice doprinosa.
U polje 3.9. i 3.10. obrasca PPP PD upisuje se bruto iznos naknade, u polje 3.12. upisuje se neto iznos naknade, najniža osnovica za obračun doprinosa se ne primenjuje. U polje 3.13. upisuje se 0, a u polje  3.14. iznos doprinosa za zdravstvo, obračunatog po stopi od 10,3%. U polja 3.15 i 3.16, upisuje se 0.

4) OVP 627 se koristi za isplatu naknade za vreme nezaposlenosti. Isplatilac je uvek Nacionalna služba za zapošljavanje, tip isplatioca 2-pravno lice koje se finansira iz budžeta.
Mogu se javiti samo dve vrste primaoca prihoda i to 05- lice koje nie osigurano po drugom osnovu i 06-nerezident.
Na ovu naknadu se ne plaća porez, pa je u polje 3.10 i 3.11 obrasca PPP PD, neophodno upisati vrednost 0 .U polje 3.12. upisuje se iznos bruto naknade. Odredbe o najnižoj osnovici za obračun doprinosa se ne primenjuju.Obračunava se i plaća doprinos za PIO, po stopi od 26%, i doprinos za zdravstvo, po stopi od 10,3%.