VIŠE NIJE POTREBNO PODNOSITI POSEBNU PORESKU PRIJAVU PPP PD U KOJOJ ĆE BITI ISKAZANI SAMO PODACI ZA NOVOZAPOSLENA LICA ZA KOJA IMATE PRAVO NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA

Posted by POREZI- pravo i praksa on 2.10.14 with No comments
Poreska uprava je na svojoj internet strani objavila Korisničko uputstvo o načinu ostvarivanja prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku za novozaposlena lica. Uputstvo je namenjeno poreskim obveznicima, kao pomoć prilikom podnošenja zahteva. U delu 2. pomenutog Uputstva navedeno je :"Pre podnošenja zahteva za povraćaj poslodavac treba da podnese prijavu PPP PD, u kojoj će iskazati samo  podatke za novozaposlena lica za koja će tražiti povraćaj...". Počev od 29.08.2014. godine nije neophodno da podnosite posebnu PPP PD samo za novozaposlena lica, već podatke o istima možete iskazati u jedinstvenoj PPP PD, u kojoj ste iskazali podatke i za ostale zaposlene, za koje nemate pravo na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa.Samo je, naravno, potrebno da podatke o novozaposlenim  licima popunite u skladu sa Uputstvom.

Naime, iako Poreska uprava nije izvršila izmenu pomenutog Upustva, završena je prva faza izrade PID aplikacije za povrćaj dela plaćenih poreza i doprinosa, kojom je tehnički omogućeno odobravanje olakšice i u slučaju kada se na PPP PD prijavi, pored novozaposlenih lica, nalaze i lica koja nemaju taj status.

Organizacione jedinice Poreske uprave dužne su da postupaju po ovakvim zahtevima za povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa i da po istima sprovedu postupak i izvrše povraćaj.