USVOJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, ELEMENTIMA I KRITERIJUMIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Posted by POREZI- pravo i praksa on 15.12.14 with 1 comment
U "Službenom glasniku RS" broj 135/2014 od 11.12.2014. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, elementima i kriterijumima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti.

U članu 5. Uredbe dodat je stav 2. koji glasi:"Preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice, paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%."

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, što znači da se primenjuje od 12.12.2014. godine.

Donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe predstavlja ustupak advokatima, koji su zahtev za smanjenje poreza na prihod od samostalne delatnosti koji je utvrđen u paušalnom iznosu, na osnovu kriterijuma i elemenata iz ove Uredbe, istakli još na početku svog, sada već, višemesečnog štrajka.

 Kada je krajem 2013. godine izvršena prethodna izmena pomenute Uredbe, sa primenom od 01.01.2014. godine, polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, povećana je za još neke grupe poreskih obveznika.

Međutim, izmena Uredbe, prema našem mišljenju, imaće uticaja na utvrđivanje visine paušalnog prihoda  za 2014. godinu, samo za advokate, budući da nije propisano retroaktivno dejstvo izmenjenog člana 5. Uredbe, kao i da su rešenja o utvrđivanju poreza na prihod od samostalne delatnosti prema paušalno utvrđenom neto prihodu za 2014. godinu, većine ostalih paušalaca, pravosnažna i izvršna. Nasuprot ovome, rešenja kojima se advokatima utvrđuje porez na prihod od samostalne  delatnosti za 2014. godinu, nisu ni uručena, prema preporuci Vlade, koja je izdata još u vreme otpočinjanja štrajka advokata.