KAKO PLATITI PORESKE OBAVEZE U OBJEDINJENOJ NAPLATI (PO BOP-u) AKO JE PREDUZETNIČKA RADNJA ZATVORENA?

Posted by POREZI- pravo i praksa on 8.1.15 with 4 comments
  Od početka primene sistema objedinjene naplate preduzetnici koji su zatvorili radnje, zbog čega su im, posledično, ugašeni računi kod poslovnih banaka, suočavaju se sa nemogućnošću plaćanja zaostalih obaveza poreza i doprinosa koje se plaćaju kroz sistem objedinjene naplate.

Problem je nastao jer je Uputstvom o šiframa plaćanja za koje se u nalog kojim se nalaže plaćanje poreza po odbitku, odnosno plaćanje prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, unosi broj odobrenja za plaćanje koji dodeljuje Poreska uprava, propisano da se porez po odbitku, kao i prihodi na koje se plaća porez po odbitku, plaćaju isključivo bezgotovinski, korišćenjem naloga za prenos u koji se upisuje BOP.

Kako nije moguće izvršiti bezgotovinsko plaćanje u situaciji kad je račun ugašen, ovaj problem se pokušavao prevazići Preporukom NBS poslovnim bankama da dozvole gotovinsku uplatu sa pozivom na broj koji sadrži BOP, uz obavezno prilaganje uverenja Poreske uprave da poreski obveznik ima evidentiran dug na računu objedinjene naplate, o čemu sam pisala u jednom od prethodnih postova. Navedena procedura u praksi nije zaživela, uglavnom zbog toga što je zahtevala prilagođavanje informacionih sistema poslovnih banaka, a za koje  poslovne banke nisu pokazale naročito interesovanje, te je problem ostao.

Problem je sada definitivno rešen jer je Uprava za trezor prilagodila svoju programsku aplikaciju na blagajni, tako da su sada omogućene gotovinske uplate na račun 840-4848-37, uz uslov obaveznog podnošenja uverenja Poreske uprave da poreski obveznik ima evidentiran dug na računu objedinjene naplate, po konkretnom BOP-u,  kao i podnošenja rešenja APR kojim je iz registra privrednih subjekata brisana preduzetnička radnja.