ROK ZA PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE PPP JE 02.02.2015. GODINE

Posted by POREZI- pravo i praksa on 2.1.15 with 19 comments
Odredbama člana 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" broj 68/14) propisano je da je, za isplate prihoda izvršene u 2014. godini, poreski obveznik odnosno poreski platac dužan da Poreskoj upravi, u elektronskom obliku, podnese pojedinačnu poresku prijavu propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl glasnik RS" broj 80/02...93/12),  najkasnije sa 31.januarom 2015. godine.

Podsetimo, pojedinačna poreska prijava iz citiranog člana 41. Zakona, a radi se o članu 41. Zakona kakav je bio pre donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("SL: glasnik  RS" broj 108/13), sadrži informacije o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku od strane jednog poreskog platca za sve primaoce prihoda, odnosno od strane jednog poreskog posrednika za svakog poreskog obveznika, odnosno poreskog platca, koji kod njega ima račun.

Pojedinačna poreska  prijava PPP, u pogledu sadržine i podataka koji se u nju unose, popunjava se u skladu sa Pravilnikom o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda ("Sl. glasnik RS" broj 128/03), tj. u deo I unose se podaci o poreskom placu, isplatiocu prihoda, u deo II podaci o primaocima prihoda iz radnog odnosa - fizičkim licima, u deo III podaci o primaocima prihoda van radnog odnosa - fizičkim licima a u deo IV podaci o primaocima prihoda pravnim licima.

Međutim, saglasno citiranom članu 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  ("Sl. glasnik RS" broj 68/14), pojedinačna poreska prijava PPP, ove godine podnosi se isključivo u elektronskom obliku. To znači ca se  PPP više ne može predati na šalteru Poreske uprave, ni u papirnom obliku, ni putem CD, USB memorije ili drugih eksternih nosača podataka. Pojedinačna poreska prijava PPP podnosi se isključivo preko portala e-Porezi, a Poreska uprava je na svojoj internet stranici postavila Uputstvo, kao i prateće primere  PPP deo 2,3 i 4.
Za podnošenje PPP prijave elektronskim putem potrebno je ispuniti iste tehničke preduslove kao i za podnošenje PPP PD prijave. To znači da lice koje podnosi prijavu treba da  poseduje digitalni seritifikat koji je izdat od strane nekog sertifikacionog tela (MUP, Halcom, PKS, Pošta), kao i da bude ovlašćeno za elektronsko podnošenje prijava od strane konkretnog poreskog obveznika-isplatioca prihoda.

Preko portala e-Porezi osim prvobitne može se podneti i izmenjena PPP prijava. Da bi se podnela izmenjena PPP prijava, potrebno je prvo obrisati prvobitnu. Nakon brisanja izvrši se ponovni unos, na način kako se podnosi i prvobitna prijava. Briše se prijava koja ima status "predata". Nakon brisanja status prijave se menja  u "Obrisana" i ona je i dalje vidljiva na portalu.

Budući da 31. januar ove godine pada u subotu, koja je neradni dan, poslednji dan roka za podnošenje PPP je ponedeljak 02.02.2015. godine, saglasno članu 91. st.2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list S RJ" broj 33/97, 31/01, "Sl. glasnik RS"30/10).

Još jednom napominjemo da se PPP podnosi za sve isplate izvršene u 2014. godini.Ovo posebno napominjemo jer su u proteklom periodu  iznošena različita mišljenja u pogledu vremenskog perioda koji treba obuhvatiti PPP, pa su pojedini časopisi pisali da će se PPP podnositi samo za isplate izvršene u periodu od 01.01. do 28.02.2014. godine, tj. za period kada sistem objedinjene naplate nije primenjivan u punom obimu.Medjutim, citirana odredba Zakona je nedvosmislena, a prema našim saznanjima, to je i stav Poreske uprave: PPP se podnosi za sve isplate izvršene u 2014. godini.