PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRIKUPLJANJA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA

Posted by POREZI- pravo i praksa on 15.2.15 with 38 comments
1. Definisanje prihoda i predmet oporezivanja

Odredbama člana 85.st.1.. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS" broj  24/01...5/15)  u daljem tekstu: Zakon,  propisano je da se ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica a koji nisu oporezivi po drugom osnovu. Između ostalih prihoda pobrojanih u ovom članu, drugim prihodom se smatra i prihod od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, saglasno tački 9. citiranog člana.

Odredbama člana 9.stav 1. tačka 25. Zakona o porezu na dohodak građana bilo je propisano  da se ne plaća porez na dohodak građana na prihode koji se ostvaruju od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina i otpada, ukoliko je prihod isplaćen na račun prodavca, dakle, bezgotovinski.

Međutim, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS" broj 112/15) izmenjen je član 9. Zakona i prihodi od prikupljanje i prodaje sekundarnih sirovina, počev od 01. januara 2016. godine, nisu  izuzeti od plaćanja poreza na dohodak građana.

S tim u vezi, prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, oporezuju se saglasno članu 85, st, 1, tačka 9, Zakona, nezavisno od toga da li je prihod isplaćen gotovinski u momentu predaje dobara, ili na tekući račun primaoca prihoda.

Predmet oporezivanja je, dakle, prihod  koji poreski obveznik ostvari od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina,kako onaj koji mu je je isplaćen u gotovini, u momentu predaje dobara, tako i prihod koji mu je isplaćen na tekući račun.

Porez se plaća po stopi od 20% na poresku osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, s tim što  se obračunati porez umanjuje za 40%.

Doprinosi na ovaj prihod se ne plaćaju, jer prihod koji je ostvaren na ovaj način predstavlja cenu prikupljenih sirovina, u kojoj sam rad nije posebno vrednovan, odnosno nije bitan element za određivanje cene sekundarnih sirovina. Naime, ova naknada (cena) zavisi od vrste, količine i kvaliteta sekundarnih sirovina, pri čemu je cena za određenu vrstu sekundarnih sirovina unapred utvrđena i kao takva poznata neodređenom broju lica, iz čega proizilazi da je odnos između kupca i prodavca sekundarnih sirovina pretežno obligaciono-pravni, odnosno da se radi o specifičnoj vrsti ugovora, u kom preovlađuju elemeti ugovora o kuporodaji, tako da nema osnova da se na ovaj prihod obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Napred navedeni stav po pitanju plaćanja doprinosa zasnovan je na Mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike broj 011-00-245/2003 od 12.11.2003. godine.2. Podnošenje poreske prijave i obračun poreza

Porez na prihode od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina obačunava se i plaća  po odbitku, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik, saglasno članu 99. Zakona o porezu na dohodak građana, što znači da je isplatilac tih prihoda dužan da prilikom isplate svakog pojedinačno ostvarenog prihoda, obračuna, obustavi i uplati na propisane račune pripadajuće poreske obaveze.

Međutim, prihodi od prodaje i prikupljanja sekundarnih sirovina ostvaruju se sporadično, od slučaja do slučaja, tj. ad hock, pa je ta specifičnost u dinamici ostvarivanja ovih prihoda morala  biti uvažena prilikom propisivanja načina podnošenja poreske prijave.

Naime, zbog ove specifičnosti,  za ove prihode nije moguće podneti poresku prijavu u skladu sa odredbama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS" broj 74/13...71/14-ispravka), budući da ovaj Pravilnik propisuje obavezu podnošenja poreske prijave pre isplate prihoda.

Zbog svega navedenog ukazala se potreba da se podnošenje poreske prijave za ovu vrstu prihoda reguliše na drugi način, te je u tu svrhu donet Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara ("Sl. glasnik RS" broj 118/13), u daljem tekstu Pravilnik.

Članom 2. Pravilnika propisano je da isplatilac prihoda koji fizičkim licima isplaćuje prihod po osnovu prodaje dobara u gotovom novcu u momentu predaje dobara  iz člana 1. ovog Pravilnika (odnosi se na prihode iz člana 85. st. 1.t. 9. i t. 16. Zakona o porezu na dohodak građana), obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku na propisani račun, te podnosi poresku prijavu,  na dan isplate prihoda, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate prihoda platni promet nije radio.

Poreska prijava podnosi se na obrascu PPP PD koji je propisan  Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS" broj 74/13...71/14-ispravka), u kojem isplatilac prihoda iskazuje podatke na način propisan ovim Pravilnikom, što će reći da se poreska prijava popunjava  na istom obrascu i na isti način kao i za sve druge poreze po odbitku, s tim, što je za ove prihode propisan različit momenat podnošenja prijave.

Nijedan od navedena dva Pravilnika nije menjan, te i dalje ostaje da će se poreska prijava prilikom isplate prihoda u gotovom novcu , podnositi na dan isplate prihoda, a najkasnije rvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate prihoda platni promet nije radio.

Kod isplate prihoda na tekući račun primaoca, prema našem mišljenju, poresku prijavu treba podneti pre isplate prihoda, u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS" broj 74/13...71/14-ispravka).

Prilikom popunjavanja poreske prijave i  dalje će se koristiti   šifra vrste prihoda 1 11 607 00 0,  tj. koristiće se nakon što Poreska uprava omogući informatičku podršku koja će omogućiti da prijava može da se podnese sa umanjenjem obračunatog poreza od 40%.

Imajući u vidu da obaveza obračuna i uplate poreza nastaje danom isplate prihoda, isplatiocima koji ne žele da budu u docnji, savetuje se podnošenje PPP PD  u kojoj će šifru vrste prihoda formirati koristeći OVP 999, s tim da u istoj iskažu pravilan obračun poreza.

U narednom peridou, nakon što bude omogućeno korišćenje OVP 607, daćemo primer obračuna poreza i primer popunjavanja prijave.


Ako Vam se ovaj tekst svideo i mislite da nekome može koristiti, podelite ga na društvenim mrežama.

Imate moje odobrenje da tekst prenesete, objavite na drugim Web stranicama, odštampate ili na drugi način umnožite, uz uslov da navedete izvor, a ako tekst objavljujete na Web-u, molim Vas da ostavite link ka ovoj stranici. Hvala na razumevanju.

Komentari i pitanja su dobrodošli.