IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU

Posted by POREZI- pravo i praksa on 25.2.16 with 4 comments
Vlada Republike Srbije usvojila je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku. Pravilnik je objavljen u "Sl. glasniku RS" broj 14/2016.

Izmenama i dopunama Pravilnika promenjen je opis za MFP 5 (čl. 11. st. 3. tačka 19. Pravilnika), tako da novi opis glasi "Iznos stvarnih troškova kod prihoda van radnog odnosa, iznos uplate kod igara na sreću za prihod ostvaren zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, iznos uplate premije osiguranja"

Ovom izmenom izvršeno je usklađivanje sa članom 83. stav 4. tačka 1.  Zakona o porezu na dohodak građana i novim načinom obračuna poreza po odbitku za prihod ostvaren od igara na sreću.

Izmenama i dopunama Pravilnika Katalog vrste prihoda  zamenjuje se novim Katalogom vrste prihoda.

Novim Katalogom vrste prihoda propisane su šifre olakšice za zaradu zapsolenog za kog poslodavac ima pravo na povraćaj 75% plaćenih poreza i doprinosa u skladu sa članom 21d Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, (tzv. nove olakšice), kao i šifra koju koristi Poreska uprava prilikom povraćaja povraćaja poreza i doprinosa za ove zaposlene. Šifra olakšice za zaradu ovog zaposlenog je 11, za isplatioce prihoda, tj. poslodavce a 21 za Poresku upravu.
Kompletna šifra vrste prihoda za zaposlenog za kog se koristi ova olakšica,  a koji nema pravo na beneficiran radni staž,  glasi 101 11 0.

Šifra vrste prihoda za prihod od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina nije promenjena i ostaje 607. Opis za ovu šifru takođe nije menjan,  tako da i u novom Katalogu opis ove šifre glasi: "Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina uz priznavanje normiranih troškova od 20%". Prema našim saznanjima ova šifra neće biti  ni menjana, samo će se postaviti novi algoritam za proveru matematičke tačnosti, tj. pravilnog obračuna poreza. Mišljenja smo da bi, i u tom slučaju, trebalo promeniti bar opis šifre, tj da u nastavku stoji "uz umanjenje obračunatog poreza od 40%".

Bilo kako bilo, podnošenje poreske prijave sa OVP 607 još uvek nije moguće, što znači da algoritam za matematičku kontrolu još uvek nije promenjen, te se i dalje savetuje da se prilikom isplata prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina podnosi prijava sa OVP 999.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a primenjuje se počev od 01.marta 2016. godine.

U vezi sa početkom primene Pravilnika o izmenama i dopunama postavlja se pitanje (ne) mogućnosti korišćenja olakšica za one zaposlene sa kojima je radni odnos zasnovan u periodu od 1. januara 2016. godine do 01. marta 2016. godine.Naime, Poreska uprava nema stav kako vršiti isplatu zarade za ove zaposlene, odnosno na koji način podneti prijavu a da poslodavac ostvari svoje pravo na povraćaj plaćenih poreza i doprinosa. Naše je mišljenje da bi poslodavci za ove zaposlene trebali da podnose prijavu kao i za ostale zaposlene za koje nemaju pravo na povraćaj tj. da koriste OVP 101, a u polje za šifru olakšice upisuju 00,  a da, kad se za to steknu tehnički uslovi, tj. kada na portalu PU bude moguće podneti prijavu sa šifrom olakšice 11, podnesu izmenjene prijave. Smatramo da će u ovom slučaju biti daleko lakše ostvariti pravo na olakšicu odnosno podneti izmenjenu prijavu nego da se prilikom isplate koristi OVP 199.

Činjenica da se Pravilnik primenjuje od 01.marta 2016. godine, ne bi smela da promeni zakonsku odredbu po kojoj pravo na povraćaj plaćenih poreza i doprinosa poslodavac ostvaruje počev od 01. januara 2016. godine.