POVRAĆAJ TZV. SOLIDARNOG POREZA

Posted by POREZI- pravo i praksa on 6.2.16 with 4 comments
Vlada Republike Srbije,  dana 16.12.2015. godine, donela je Zaključak 05 broj 121-13591/2015 (u daljem tekstu:Zaključak), kojim je data saglasnost Vlade da se fizičkim licima kojima je vršeno umanjenje neto prihoda, shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS" broj 108/13) po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda, izvrši povraćaj plaćene razlike po tom osnovu.

Pravo na povraćaj plaćene razlike u skladu sa Zaključkom imaju kako lica kojima je Poreska Uprava ovu obavezu utvrdila svojim rešenjem, tako i lica kojima je isplatilac, prilikom isplate neto primanja, vršio obustavu iz neto primanja i uplaćivao na propisani budzetski račun.

U vezi sa napred iznetim, procedura za povraćaj plaćenih iznosa razlikuje se za ove dve grupe fizičkih lica.

Fizička lica kojima je obavezu uplate utvrdila Poreska Uprava svojim rešenjem, podnose zahtev za povraćaj odnosno obustavu postupku, na obrascu koji se može skinuti sa sajta Poreske Uprave, počev od 11.01.2016. godine.

U ovoj kategoriji možemo razlikovati lica koja su obavezu utvrđenu rešenjem platila, lica kojima je uručen samo Zapisnik o kancelarijskoj kontroli i lica kojima je doneto i uručeno rešenje o utvrđivanju obaveze ali koja tu obavezu nisu platila.

Lica koja su obavezu utvrđenu rešenjem Poreske uprave platila, imaju pravo na povraćaj plaćenog iznosa a lica kojima je uručen samo Zapisnik o kancelarisjkoj kontroli, kao i lica kojima je  doneto i uručeno rešenje o utvrđivanju obaveze ali koja tu obavezu nisu platila, imaju pravo na obustavu postupka.

Ova lica podnose zahtev organizacionoj jedinici Poreske Uprave prema svom prebivalištu, odnosno onoj organizacionoj jedinici koja je donela rešenje o utvrđivanju obaveze, odnosno koja je sačinila Zapisnik o kancelarijskoj kontroli.

Uz zahtev se na uvid dostavlja verodostojna dokumentacija, kao na primer, obračun primanja za svaki obračunski period - isplatni list ili odgovarajući ugovor na osnovu koga  su vršene isplate za više obračunskih perioda u jednom obračunskom periodu, odnosno drugi akt isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci a izvršenih u jednom mesecu.

Za fizička lica  kojima je isplatilac prilikom isplate prihoda obustavio i uplatio iznos razlike na ime umanjenja neto prihoda, zahtev za povraćaj podnosi isplatilac prihoda. Zahtev se podnosi organizacionoj jedinici prema mestu sedišta isplatioca prihoda. Uz zahtev je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje da je iznos za koji se traži povraćaj obustavljen na ime umanjenja neto prihoda koji su isplaćeni u jednom mesecu za više obračunskih perioda. Povraćaj se traži na teret računa 745111.