PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA POSLE 01. MARTA 2016. GODINE

Posted by POREZI- pravo i praksa on 11.3.16 with 7 comments

Odredbama člana 38. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" broj  80/02,,,15/16 - u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se od 1 marta 2016. godine poreska prijava podnosi u elektronskom obliku za:

- porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju, saglasno odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica (obrazac  ПДПО/С и obrazac ПП КДЗН);

-porez na premije neživotnog osiguranja (obrazac ПП-ППНО);

-poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (obrazac  ПП ОД-О) i

-poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosnu drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (obrazac ПП ОПО).

Prema odredbi člana 38. stav 9. Zakona, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu  koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku, neposredno ili putem pošte.

S tim u vezi,  i posle 01.03.2016. godine, u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte, podnose se sledeće prijave:

1. poreska prijava na Obrascu  ПДПО, u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, ("Službeni glasnik RS" broj 122/12), u slučaju: 
-kada je zaključno sa 29. februarom 2016. godine, poreska obaveza za porez na dobit po odbitku plaćena, ali poreska prijava nije podneta i
- u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave, za poresku prijavu podnetu zaključno sa 29. februarom 2016. godine.

2. Poreska prijava na obrascu ППДСО, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidnetna pravna lica ("Sl. glasnik RS" broj 61/13), u slučaju 
-kada je zaključno sa 29. februarom 2016. godine poreska obaveza za porez na dobit po odbitku plaćena, ali poreska prijava nije podneta;
- u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave, za poresku prijavu podnetu zaključno sa 29. februarom 2016. godine, 
Napominjemo da poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje su po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada isplaćene u januaru i februaru 2016. godine, isplatilac podnosi u papirnom obliku, na starom obrascu, do 15. aprila 2016. godine.
3. Poreska prijava na obrascu  ППКДЗ, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik ("Službeni glasnik RS" broj  56/13), u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave, a pre donošenja rešenja nadležnog poreskog organa, za prijavu koja je podneta zaključno sa 29. februarom. 2016. godine.
4 Mesečni obračun poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu МОППНО, koji je propisan Pravilnikom o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole, obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja("Sl. glasnik RS", broj 140/04):
- za porez na premije neživotnih osiguranja koji je plaćen zaključno sa 29. februarom 2016. godine, a za koji nadležnom poreskom organu nije predat mesečni obračun i 
- izmenjeni mesečni obračun za porez na premije neživotnih osiguranja, koji dospeva za plaćanje zaključno sa 29. februarom 2016. godine, za koji jenadležnom poreskom organu predat  Obrazac МОППНО.
5. Poreska prijava na Obrazcu  ПП ОД-О, koji je propisan Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku  ("Sl. glasnik RS", бр. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12, 61/13 и 118/13):
- za doprinose koji su plaćeni zaključno sa 29. februarom 2016. godine, a za koje nije podneta poreska prijava i 
-  izmenjena poreska prijava za doprinose koji su dospeli za plaćanje zaključno sa 29. februarom 2016. godine i za koje  je podneta poreska prijava na Oobrascu ПП ОД-О, koji je propisan Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, u slučaju kada poreski obveznik ustanovi da tako podneta poreska prijava sadrži grešku ili propust. 
Napominjemo da se,  saglasno odredbi člana 60. stav  3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, бр. 84/04, ..., 112/15) doprinosi za osnivača odnosno člana privrednog društva plaćaju do 15. u mesecu za prethodni mesec. Saglasno navedenom, uplatu doprinosa za osnivača odnosno člana privrednog društva, za februar 2016, godine, privredno društvo vrši u periodu od 01.03.2016. godine do 15.03.2016. godine.   
6. Poreska prijava na Obrascu  ПП ОПО, koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika ("Sl. glasnik RS", broj 77/13):
- za ostvarene prihode za koje su plaćene poreske obaveze do 29. februara 2016. godine, a za koje nisu podnete poreske prijave;
- izmenjena poreska prijava za ostvarene prihode za koje je poreska obaveza samooporezivanjem dospela za plaćanje do 29. februara 2016. godine i za koje su podnete poreske prijave na Obrascu ПП ОПО koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika  ("Službeni glasnik RS", broj 77/13).

7. Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu  ИОСИ, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja te obaveze („Službeni glasnik RS“, бр. 33/10, 48/10 – ispravka, 113/13), do daljnjeg se podnosi u papirnom obliku.