PROPISAN JE NOVI OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - PPDG-2R

Posted by POREZI- pravo i praksa on 20.3.16 with No comments

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" broj 112/15), izmenjen je član 38. Zakona, dodavanjem novog stava 9., dok su dotadašnji stav 9. i 10. postali stav 10. i 11.

Novododatim stavom 9. propisano je da, izuzetno od stava 7. ovog člana, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom ili pismenom obliku, neposredno ili putem pošte.

Napred citiranim izmenama Zakona, koje su na snazi od 01.01.2016. godine, odustalo se, bar za neko vreme, od koncepta da se u Republici Srbiji sve poreske prijave podnose isključivo elektronskim putem, bilo da su obveznici podnošenja istih preduzetnici i pravna lica ili,pak, građani, tj. fizička lica. Izuzetak od podnošenja prijava isključivo u elektronskom obliku napravljen je upravo u odnosu na građane - fizička lica, koja su obveznici podnošenja poreskih prijava koje nisu u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Od samog stupanja na snagu navedenih izmena Zakona, bilo je jasno da se istim želi izaći u susret obveznicima podnošenja poreskih prijava PP OPO, za koje je omogućeno podnošenje u elektronskom obliku od 01.03.2016. godine, te da su uvaženi razlozi koji su isticani u prilog ovakvom rešenju, kao što je činjenica da  obveznici podnošenja ovih prijava potiču iz svih slojeva i socijalnih i obrazovnih  strukturama stanovništva  i da je, u ovom trenutku, nemoguće podnošenje tih prijava isključivo u elektronskom obliku.

Međutim, sama zakonska odredba, nije se ograničila samo na ovu prijavu i na ovu vrstu obveznika podnošenja ovih prijava, već je dala jednu dosta široku formulaciju koja daje mogučnost da fizička lica podnesu u pismenom obliku sve poreske prijave koje nisu u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana svakako spada u prijave koje nisu u vezi sa obavljanjem delatnosti, ali je, ipak, postojala dilema da li će i ova prijava moći da se podnese u pismenom obliku, a imajući u vidu da se, počev od 01.aprila 2015. godine, ista podnosila isključivo u elektronskom obliku, te da je za pristupanje portalu i podnošenje poreske prijave  bio neophodan sertifikat sa elektronskim potpisom samog podnosioca prijava, odnosno da ista nije mogla biti  podneta od strane lica koje je za to ovlastio poreski obveznik.

Donošenjem  Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju i koji je objavljenu "Sl.glasniku" broj 28/15, ove dilema je otklonjena te je jasno da se prijava za godišnji porez na dohodak građana,ubuduće, može podnositi i u pismenom obliku. Navedenim Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika, propisan je novi obrazac PPDG-2R, koji je prilagođen podnošenju u pismenom obliku,

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana u pismenom obliku podnosi se organizacionoj jedinici Poreske uprave, nadležnoj  prema mestu prebivališta poreskog obveznika.

Nerezidentni poreski obveznici, prijavu podnose preko poreskog punomoćnika koji je određen u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj  prema boravištu nerezidentnog poreskog obveznika, odnosno organizacionoj jedinici Poreske uprave opredeljenoj kao nadležnoj prilikom dodeljivanja PIB-a, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Poresku prijavu u pismenom obliku može podneti poreski obveznik ili lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave i preduzimanje radnji koje su u vezi sa podnetom prijavom.