REFUNDACIJA (POVRAĆAJ) PDV-a ZA KUPLJENU HRANU I OPREMU ZA BEBE

Posted by POREZI- pravo i praksa on 1.2.17 with No comments
Odredbama člana 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  (Sl. glasnik RS" broj 108/16), propisano je da se briše član 56. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS" broj 84/04...83/15), a da se navedena odredba primenjuje od dana početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine hrane i opreme za bebe.

Odredbama člana 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je pravo na refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe  koja je nabavljena do dana početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a kojima se propisuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, ostvaruje se u skladu sa članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS" broj 84/04...83/15).

Dakle, ukidanje prava na refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe stupiće na snagu tek kada se usvoji Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako još uvek nije usvojen novi tekst Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji treba da predvidi novu, jednokratnu meru, u vidu novčane pomoći roditeljima novorođene dece, a koja ima svrhu da "zameni" pravo roditelja na refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe, jer se ova mera u praksi pokazala skupom za administriranje, a propisani cenzusi za ostvarivanje prava na istu dovodili su do nepravičnosti, a, često, i do diskriminacije.

Podsećamo, pravo na refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe imaju roditelji, odnosno usvojitelji, odnosno staratelji, deteta starosti do dve godine. Ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev iz stava 1. ovog člana treba da bude u iznosu manjem od 1.028.970,29  dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara. Ovi iznosi sklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.Uočava se da je cenzus za prihode veoma nizak, odnosno ispod dve prosečne zarade u Republici Srbiji, iz čega proizilazi da porodica u kojoj su oba roditelja zaposlena, pa i sa primanjima manjim od prosečnih, teško može da ostvari ovo pravo. S druge strane, cenzus za imovinu je prilično visok. Primera radi, vrednost jednog prosečnog stana ili kuće u unutrašnjosti, retko prelazi vrednost od 3.000.000 dinara. Zbog ovako postavljenih cenzusa, u praksi se dešavalo da podstanarske porodice, ali, u kojima, gle čuda, oba roditelja rade, ovo pravo ne ostvare, dok su ga ostvarivale porodice koje u svom vlasništvu imaju po nekoliko stanova, ali, Bože moj, nemaju prihoda!


Roditeljima, odnosno starateljima ili usvojiteljima, pripada pravo na refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe, do iznosa od 75.029,08 dinara, od čega 42.873,76 dinara u prvoj godini starosti bebe, a, 32.155,32  dinara, u drugoj godini. Ovi iznosi usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.


 Hranom i opremom za bebe iz stava 1. ovog člana smatraju se:
1) mleko za odojčad;
2) kašice;
3) krevetac;
4) kolica;
5) stolica za hranjenje;
6) stolica za kola;
7) pelene.

Zahtev za refundaciju podnosi se Filijali Poreske uprave, prema mestu prebivališta roditelja koji podnosi zahtev.  Uz zahtev se podnose original fiskalni računi, fotokopije fiskalnih računa i spcifikacija fiskalnih računa. Uz zahtev nije potrebno podnositi druge dokaze, kao što su uverenja o primanjima ili imovini, izvode iz matičnih knjiga i sl.

Nadležna Filijala Poreske uprave, dužna je da po zahtevu donese rešenje u roku od 30 dana od dana predaje zahteva.

Zahtev za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe u drugom polugodištu 2016. godine, kao i do dana podnošenja zahteva, podnosi se u periodu od 01. do 17.02. 2017. godine.

Fisklane račune treba čuvati i nakon ovog perioda jer se ne zna kada će novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom biti usvojen.