OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRINOSA: KADA NE MOŽETE PODNETI IZMENJENU PORESKU PRIJAVU ILI ŠTA RADITI AKO KLIKNEŠ DVAPUT?

Posted by POREZI- pravo i praksa on 6.8.14 with 4 comments

OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRINOSA: KADA NE MOŽETE PODNETI IZMENJENU PORESKU PRIJAVU  ILI ŠTA RADITI AKO KLIKNEŠ DVAPUT?


Od 01.03.2014. godine u Srbiji je na snazi sistem objedinjene naplate poreza i doprinosa koji podrazumeva da  poresku prijavu za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i ostala primanja fizičkih lica možete podneti iskljucivo u elektronskom obliku i to na obrascu PPP PD.Svi znamo da je problema bilo i da ih jos uvek ima, kako sa strane poreskih obveznika, tako i sa strane Poreske uprave.Na kraju, svi smo ljudi, grešimo. Šta raditi ako smo prilikom popunjavanja elektronske prijave za plaćanje poreza i doprinosa pogrešili?Leka ima skoro, pa uvek.

Naime, mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave propisana je članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji a bliže uređena Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

Članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je sledeće:"Ako poreski obveznik ustanovi da poreska prijava, koju je podneo Poreskoj upravi, sadrži grešku ili propust, dužan je da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni (u daljem tekstu: izmenjena poreska prijava).
Prvobitno podneta poreska prijava ne vraća se poreskom obvezniku. 
Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave.
Pod uslovom iz st. 1. i 3. ovog člana, smatraće se da greškom ili propustom u prvobitnoj poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana nije učinjeno krivično delo ili prekršaj iz ovog zakona.
Izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana, poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona."
Iz napred ciitirane zakonske odredbe proizilazi da izmenjenu poresku prijavu  NE MOŽETE podneti:
      -ako je nastupila zastarelost  obaveze iskazane u konkretnoj poreskoj prijavi koju zelite da zamenite;
    -ako ste već dva puta podnosili izmenjenu poresku prijavu  za konkretnu prijavu;
    - ako je u toku kontrola poreza i doprinosa po odbitku.
U navedenim situacijama prijava  u kojoj ste načinili grešku ostaje u statusu "proknjižena" a obaveze koje su iskazane u istoj dužni ste da platite. Institut zastarelosti regulisan je članom 114 i 114a  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Naravno, ukoliko je razlog nemogucnosti podnošenja izmenjene prijave otpocinjanje postupka kontrole, moze se desiti da greška prilikom kontrole bude uočena, te da vam Poreska uprava svojim rešenjem naloži da podnesete izmenu prijave po nalazu kontrole. To se desava onda kada je greška koju ste napravili prilikom popunjavanja poreske prijave takva da dovodi do toga da ste obracunali i platili manji iznos poreza. Lista takvih grešaka je velika ali tipični primeri su unos pogrešne osnovice, izostavljanje jednog ili više primaoca prihoda, pogrešna identifikacija vrste prihoda i slično.Ukoliko se nađete u ovakvoj situaciji, računajte da će protiv Vas biti podneta prekršajna prijava zbog manje obračunatog i plaćenog poreza.Saglasno članu 11. Pravilnika  o poreskoj prijavi za porez po odbitku  izmenjenu poresku prijavu NE MOŽETE  podneti ni u slučaju da se greška načinjena prilikom popunjavanja prvobitne poreske prijave sastoji u pogrešno unetom datumu plaćanja (polje 1.4), ako je, u momentu podnošenja izmenjene poreske prijave, datum koji je, u prvobitno podnetoj poreskoj prijavi, upisan kao datum plaćanja, već prosao.Ovaj podatak se izmenjenom poreskom prijavom može menjati samo u slučaju da se izmenjena prijava podnosi pre tog datuma ili, najkasnije, na taj datum.
 Izmenjenu poresku prijavu NE MOŽETE  podneti ni u slučaju da ste Vašom greškom, greškom sistema ili na bilo koji drugi, mogući ili nemogući način, elektronski dva, ili više  puta,  poslali jednu te istu prijavu, odnosno, dva ili više puta, podneli prijavu sa svim identičnim podacima.Naime, Poreska uprava ne dozvoljava podnošenje izmenjene prijave u kojoj će, u polja 3.9 do 3.16 (bruto prihod, osnovica poreza, osnovica doprinosa, iznos poreza itd.), biti upisane nule, kao ni podnošenje izmenjene poreske prijave koja ne sadrži podatke o bar jednom primaocu prihoda.Drugim rečima, ukoliko ste slučajno "kliknuli" dva puta i dvaput poslali jednu te istu prijavu i za nju dobili dva različita BOP-a, ovu grešku nećete moći da ispravite podnošenjem izmenjene poreske prijave, kao što ste to činili nekad dok su se podnosili obrasci OPJ i OD. 
U slučaju da se nađete u ovakvoj sitaciji potrebno je da BEZ ODLAGANJA  Poreskoj upravi podnesete Zahtev za storniranje duplo podnete poreske prijave PPP PD.Zahtev se podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave prema Vašem sedištu. Nije propisan obrazac zahteva i isti se predaje i popunjava  u slobodnoj formi.Zahtev obavezno treba da sadrži podatke o isplatiocu, tj. PIB, matični broj, naziv i sedište isplatioca prihoda, podatke o licu koje podnosi zahtev, UID i BOP prijave koja se stornira, kao i UID i BOP identične prijave koja treba da ostane u statusu "proknjižena". Na zahtev Poreske uprave  dužni ste da dostavite i druge podatke. Uz zahtev se prilažu odgovarajući dokazi kao  što su  Obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave, kako za prijave  koje se storniraju, tako i za onu koja "ostaje u sistemu".Na zahtev Poreske uprave dužni ste da dostavite i druge dokaze.
Evo zašto je važno da zahtev za storniranje podnesete bez odlaganja: dodeljivanjem dva različita BOP-a, Vi ste dužni da dva puta i platite i na Vašoj poreskoj kartici, sa datumom plaćanja koji je naveden u prijavi, biće evidentiran dug. Ako na poreskoj kartici imate evidentiran dug to dalje znači da će Vam, Poreska uprava, u određenom roku, izdati opomenu za plaćanje tog duga. Imajući u vidu nova pravila o dostavljanju pošiljki koja su propisana članom 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,  može se desiti, da Vam, sledom stvari, Poreska uprava izda rešenje o prinudnoj naplati i da Vam, na kraju, blokira račun, a da Vi ni opomenu ni rešenje o prinudnoj naplati niste ni videli, odnosno niste imali saznanja da su ta akta izdata. Osim što ćete biti zaduženi taksom za prinudnu naplatu, u visini od 5% od visine poreskog duga, pretrpećete direktne i indirektne štete zbog blokade računa. Takođe, ukoliko Vaše preduzeće spada u javni sektor, bićete na spisku onih koji nisu obračunali i obustavili   tzv. solidarni porez, jer će Vam, za isti obračunski period zaduženje biti duplirano i plate Vaših zaposlenih Poreska uprava ce videti kao duplo veće od onih koje su im stvarno isplaćene, te će, bar neki od njih, dobiti nalog da uplate određeni iznos solidarnog poreza.
 Veoma je važno napomenuti da će, ukoliko postoje dve identične prijave, sa različitim datumima plaćanja, Poreska uprava stornirati prijavu u kojoj je unet kasniji datum plaćanja, pa čak ako je po istoj i izvršeno plaćanje. To znači da ćete na BOP-u prijave sa kasnijim datumom a po kojoj ste izvršili plaćanje imati preplatu a na BOP-u prijave sa ranijim datumom dug sa obračunatom kamatom, što dalje za posledicu ima podnošenje zahteva za preknjižavanje sa jednog BOP-a na drugi.O povraćaju i preknjižavanju u sistemu objedinjene naplate pisaću u sledećem postu.Ako Vam je ovaj tekst bio, na bilo koji način, od koristi, molim Vas podelite ga sa Vašim prijateljima na društvenim mrežama ili ostavite link na Vašoj stranici.
Komentari su dobrodošli.