Praktični saveti i aktuelnosti u primeni poreskih propisa

петак, 30. јануар 2015.

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA -OBRAZAC P-EKO

U "Službenom listu grada Beograda" broj 96/14, od 30.12.2014. godine, objavljena je nova Odluka o naknadi za zaštitu i unapredjivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda. Odluka je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 31. decembra 2014. godine, a primenjuje se od 01.01.2015. godine.

Odluku je donela Skupština grada Beograda, na osnovu ovlašćenja iz člana 87. Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS" broj 135/04...43/11).

Odlukom se propisuje naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, rokovi, način plaćanja i olakšice za određene kategorije obveznika.

Prema članu 2. Odluke naknada se propisuje po osnovu korišćenja stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija, za stanovanje, odnosno obavljanje detlatnosti.


1.Obveznici 

Prema članu 3. st.1. Odluke, obveznici plaćanja naknade su:

-imaoci prava svojine na nepokretnosti, tj. vlasnici;
-zakupci, ako se nepokretnost koristi po osnovu zakupa.

Stavom 2. istog člana propisuje se da naknadu  ne plaćaju državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije, organi i organizacije Grada Beograda i gradskih opština, kao i obveznici plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine i naknade za zagađivanje područja od posebnog državnog interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Dakle, pravna lica i preduzetnici koji plaćaju naknadu za zagađivanje životne sredine nisu obveznici plaćanja naknade za unapređenje životne sredine.

2. Visina naknade

Prema članu 5. Odluke, mesečna visina naknade koja se plaća po osnovu korišćenja nepokretnosti, određuje se prema površini nepokretnosti i iznosi:

-0,87 dinara/m2 za korišćenje stambenih zgrada i stanova za stanovanje;
-2,64 dinara/m2 za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje delatnosti privrednih subjekata.

Prema stavu 2. istog člana stanom se smatra i deo stambenog prostora koji nije posebna celina, a koji se koristi za obavljanje poslovne delatnosti.

 Prema stavu 3. istog člana, poslovnim prostorijama smatraju se i stanovi koji služe isključivo za obavljanje poslovne delatnosti.

Iz napred citiranih odredbi Odluke zaključuje se da, ukoliko se poslovna delatnost obavlja  u stanu, odnosno delu stana koji nije posebna celina, naknada se plaća za stambeni prostor, tj. uz uplatnicu Infostana, pa se u ovom slučaju ne podnosi obrazac P EKO.

Nasuprot tome, stan u kome se isključivo obavlja poslovna delatnost i  koji uopšte ne služi kao stambeni prostor, smatra se poslovnom prostorijom, pa se naknada za njegovo korišćenje plaća prema rešenju Uprave javnih prihoda Grada Beograda, iz čega proizilazi i obaveza podnošenja obrazca P EKO.
 3.Utvrđivanje, rokovi i način plaćanja naknade

Prema članu 6. Odluke visinu naknade po osnovu korišćenja stambenih prostorija i stanova za stanovanje, obračunava i utvrđuje javno preduzeće koje se stara o naplati komunalnih usluga.

Prema članu 7. Odluke, visinu naknade po osnovu korišćenja poslovnog prostora obračunava i utvrđuje Sekretarijat za Finansije Gradske uprave Grada Beograda- Uprava javnih prihoda, na osnovu prijave za utvrđivanje naknade i drugih podataka kojima raspolaže.

Prema članu 7.stav. 2. Odluke, prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana početka korišćenja nepokretnosti.

 Prema članu 7. stav.3 Odluke, promene koje su od uticaja  na utvrđivanje visine naknade, obveznik je dužan da prijavi nadležnom organu u roku od 15 dana, od dana nastale promene. 

Obrazac prijave propisala je Uprava za javne prihode Grada Beograda, na osnovu ovlašćenja iz člana 7.st.4. Odluke- obrazac P EKO.

Godišnji iznos naknade korisnicima poslovnog prostora rešenjem utvrđuje nadležno Odeljenje Uprava javnih prihoda Grada Beograda, saglasno članu 8.st.1. Odluke.

Spisak Odeljenja Uprave javnih prihoda Grada Beograda ovde.

Godišnja naknada plaća se u mesečnim iznosima, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Do dospelosti obaveze plaćanja naknade koja je utvđena rešenjem za tekuću godinu, naknada se plaća akontaciono u visini utvrđene obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća naknada.

Razliku između naknade utvrđene rešenjem i akontaciono plaćene naknade, obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade.

U pogledu načina utvrđivanja, načina i  rokova plaćanja, postupka po pravnim lekovima, obračuna kamate zbog docnje u plaćanju, povraćaja, zastarelosti, prinudne naplate, i svega ostalog što nije propisano Odlukom primenjuje se Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U prelaznim i zavšnim odredbama Odluke, članom 15., propisano je da su  obveznici - korisnici poslovnog prostora, dužni da prijavu podnesu najkasnije do 31. januara 2015. godine.

Budući da 31. januar ove godine pada u subotu, koja je neradni dan, poslednji dan roka za podnošenje prijave  je ponedeljak 02.02.2015. godine, saglasno članu 91. st.2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list S RJ" broj 33/97, 31/01, "Sl. glasnik RS"30/10).

Ukoliko je prijava predata pošti putem preporučene pošiljke, telegrafa ili telefaksa, dan predaje pošti, odnosno dan prijema telefaksa, smatra se kao dan  predaje organu kome je podnesak upućen, saglasno članu 92. stav. 2. Zakona o opštem upravnom postupku.четвртак, 08. јануар 2015.

KAKO PLATITI PORESKE OBAVEZE U OBJEDINJENOJ NAPLATI (PO BOP-u) AKO JE PREDUZETNIČKA RADNJA ZATVORENA?

  Od početka primene sistema objedinjene naplate preduzetnici koji su zatvorili radnje, zbog čega su im, posledično, ugašeni računi kod poslovnih banaka, suočavaju se sa nemogućnošću plaćanja zaostalih obaveza poreza i doprinosa koje se plaćaju kroz sistem objedinjene naplate.

Problem je nastao jer je Uputstvom o šiframa plaćanja za koje se u nalog kojim se nalaže plaćanje poreza po odbitku, odnosno plaćanje prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku, unosi broj odobrenja za plaćanje koji dodeljuje Poreska uprava, propisano da se porez po odbitku, kao i prihodi na koje se plaća porez po odbitku, plaćaju isključivo bezgotovinski, korišćenjem naloga za prenos u koji se upisuje BOP.

Kako nije moguće izvršiti bezgotovinsko plaćanje u situaciji kad je račun ugašen, ovaj problem se pokušavao prevazići Preporukom NBS poslovnim bankama da dozvole gotovinsku uplatu sa pozivom na broj koji sadrži BOP, uz obavezno prilaganje uverenja Poreske uprave da poreski obveznik ima evidentiran dug na računu objedinjene naplate, o čemu sam pisala u jednom od prethodnih postova. Navedena procedura u praksi nije zaživela, uglavnom zbog toga što je zahtevala prilagođavanje informacionih sistema poslovnih banaka, a za koje  poslovne banke nisu pokazale naročito interesovanje, te je problem ostao.

Problem je sada definitivno rešen jer je Uprava za trezor prilagodila svoju programsku aplikaciju na blagajni, tako da su sada omogućene gotovinske uplate na račun 840-4848-37, uz uslov obaveznog podnošenja uverenja Poreske uprave da poreski obveznik ima evidentiran dug na računu objedinjene naplate, po konkretnom BOP-u,  kao i podnošenja rešenja APR kojim je iz registra privrednih subjekata brisana preduzetnička radnja.

петак, 02. јануар 2015.

ROK ZA PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE PPP JE 02.02.2015. GODINE

Odredbama člana 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS" broj 68/14) propisano je da je, za isplate prihoda izvršene u 2014. godini, poreski obveznik odnosno poreski platac dužan da Poreskoj upravi, u elektronskom obliku, podnese pojedinačnu poresku prijavu propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl glasnik RS" broj 80/02...93/12),  najkasnije sa 31.januarom 2015. godine.

Podsetimo, pojedinačna poreska prijava iz citiranog člana 41. Zakona, a radi se o članu 41. Zakona kakav je bio pre donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("SL: glasnik  RS" broj 108/13), sadrži informacije o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku od strane jednog poreskog platca za sve primaoce prihoda, odnosno od strane jednog poreskog posrednika za svakog poreskog obveznika, odnosno poreskog platca, koji kod njega ima račun.

Pojedinačna poreska  prijava PPP, u pogledu sadržine i podataka koji se u nju unose, popunjava se u skladu sa Pravilnikom o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda ("Sl. glasnik RS" broj 128/03), tj. u deo I unose se podaci o poreskom placu, isplatiocu prihoda, u deo II podaci o primaocima prihoda iz radnog odnosa - fizičkim licima, u deo III podaci o primaocima prihoda van radnog odnosa - fizičkim licima a u deo IV podaci o primaocima prihoda pravnim licima.

Međutim, saglasno citiranom članu 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  ("Sl. glasnik RS" broj 68/14), pojedinačna poreska prijava PPP, ove godine podnosi se isključivo u elektronskom obliku. To znači ca se  PPP više ne može predati na šalteru Poreske uprave, ni u papirnom obliku, ni putem CD, USB memorije ili drugih eksternih nosača podataka. Pojedinačna poreska prijava PPP podnosi se isključivo preko portala e-Porezi, a Poreska uprava je na svojoj internet stranici postavila Uputstvo, kao i prateće primere  PPP deo 2,3 i 4.
Za podnošenje PPP prijave elektronskim putem potrebno je ispuniti iste tehničke preduslove kao i za podnošenje PPP PD prijave. To znači da lice koje podnosi prijavu treba da  poseduje digitalni seritifikat koji je izdat od strane nekog sertifikacionog tela (MUP, Halcom, PKS, Pošta), kao i da bude ovlašćeno za elektronsko podnošenje prijava od strane konkretnog poreskog obveznika-isplatioca prihoda.

Preko portala e-Porezi osim prvobitne može se podneti i izmenjena PPP prijava. Da bi se podnela izmenjena PPP prijava, potrebno je prvo obrisati prvobitnu. Nakon brisanja izvrši se ponovni unos, na način kako se podnosi i prvobitna prijava. Briše se prijava koja ima status "predata". Nakon brisanja status prijave se menja  u "Obrisana" i ona je i dalje vidljiva na portalu.

Budući da 31. januar ove godine pada u subotu, koja je neradni dan, poslednji dan roka za podnošenje PPP je ponedeljak 02.02.2015. godine, saglasno članu 91. st.2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list S RJ" broj 33/97, 31/01, "Sl. glasnik RS"30/10).

Još jednom napominjemo da se PPP podnosi za sve isplate izvršene u 2014. godini.Ovo posebno napominjemo jer su u proteklom periodu  iznošena različita mišljenja u pogledu vremenskog perioda koji treba obuhvatiti PPP, pa su pojedini časopisi pisali da će se PPP podnositi samo za isplate izvršene u periodu od 01.01. do 28.02.2014. godine, tj. za period kada sistem objedinjene naplate nije primenjivan u punom obimu.Medjutim, citirana odredba Zakona je nedvosmislena, a prema našim saznanjima, to je i stav Poreske uprave: PPP se podnosi za sve isplate izvršene u 2014. godini.