NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA -OBRAZAC P-EKO

Posted by POREZI- pravo i praksa on 30.1.15 with 4 comments
U "Službenom listu grada Beograda" broj 96/14, od 30.12.2014. godine, objavljena je nova Odluka o naknadi za zaštitu i unapredjivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda. Odluka je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 31. decembra 2014. godine, a primenjuje se od 01.01.2015. godine.

Odluku je donela Skupština grada Beograda, na osnovu ovlašćenja iz člana 87. Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS" broj 135/04...43/11).

Odlukom se propisuje naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, rokovi, način plaćanja i olakšice za određene kategorije obveznika.

Prema članu 2. Odluke naknada se propisuje po osnovu korišćenja stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija, za stanovanje, odnosno obavljanje detlatnosti.


1.Obveznici 

Prema članu 3. st.1. Odluke, obveznici plaćanja naknade su:

-imaoci prava svojine na nepokretnosti, tj. vlasnici;
-zakupci, ako se nepokretnost koristi po osnovu zakupa.

Stavom 2. istog člana propisuje se da naknadu  ne plaćaju državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije, organi i organizacije Grada Beograda i gradskih opština, kao i obveznici plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine i naknade za zagađivanje područja od posebnog državnog interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Dakle, pravna lica i preduzetnici koji plaćaju naknadu za zagađivanje životne sredine nisu obveznici plaćanja naknade za unapređenje životne sredine.

2. Visina naknade

Prema članu 5. Odluke, mesečna visina naknade koja se plaća po osnovu korišćenja nepokretnosti, određuje se prema površini nepokretnosti i iznosi:

-0,87 dinara/m2 za korišćenje stambenih zgrada i stanova za stanovanje;
-2,64 dinara/m2 za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje delatnosti privrednih subjekata.

Prema stavu 2. istog člana stanom se smatra i deo stambenog prostora koji nije posebna celina, a koji se koristi za obavljanje poslovne delatnosti.

 Prema stavu 3. istog člana, poslovnim prostorijama smatraju se i stanovi koji služe isključivo za obavljanje poslovne delatnosti.

Iz napred citiranih odredbi Odluke zaključuje se da, ukoliko se poslovna delatnost obavlja  u stanu, odnosno delu stana koji nije posebna celina, naknada se plaća za stambeni prostor, tj. uz uplatnicu Infostana, pa se u ovom slučaju ne podnosi obrazac P EKO.

Nasuprot tome, stan u kome se isključivo obavlja poslovna delatnost i  koji uopšte ne služi kao stambeni prostor, smatra se poslovnom prostorijom, pa se naknada za njegovo korišćenje plaća prema rešenju Uprave javnih prihoda Grada Beograda, iz čega proizilazi i obaveza podnošenja obrazca P EKO.
 3.Utvrđivanje, rokovi i način plaćanja naknade

Prema članu 6. Odluke visinu naknade po osnovu korišćenja stambenih prostorija i stanova za stanovanje, obračunava i utvrđuje javno preduzeće koje se stara o naplati komunalnih usluga.

Prema članu 7. Odluke, visinu naknade po osnovu korišćenja poslovnog prostora obračunava i utvrđuje Sekretarijat za Finansije Gradske uprave Grada Beograda- Uprava javnih prihoda, na osnovu prijave za utvrđivanje naknade i drugih podataka kojima raspolaže.

Prema članu 7.stav. 2. Odluke, prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana početka korišćenja nepokretnosti.

 Prema članu 7. stav.3 Odluke, promene koje su od uticaja  na utvrđivanje visine naknade, obveznik je dužan da prijavi nadležnom organu u roku od 15 dana, od dana nastale promene. 

Obrazac prijave propisala je Uprava za javne prihode Grada Beograda, na osnovu ovlašćenja iz člana 7.st.4. Odluke- obrazac P EKO.

Godišnji iznos naknade korisnicima poslovnog prostora rešenjem utvrđuje nadležno Odeljenje Uprava javnih prihoda Grada Beograda, saglasno članu 8.st.1. Odluke.

Spisak Odeljenja Uprave javnih prihoda Grada Beograda ovde.

Godišnja naknada plaća se u mesečnim iznosima, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Do dospelosti obaveze plaćanja naknade koja je utvđena rešenjem za tekuću godinu, naknada se plaća akontaciono u visini utvrđene obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća naknada.

Razliku između naknade utvrđene rešenjem i akontaciono plaćene naknade, obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade.

U pogledu načina utvrđivanja, načina i  rokova plaćanja, postupka po pravnim lekovima, obračuna kamate zbog docnje u plaćanju, povraćaja, zastarelosti, prinudne naplate, i svega ostalog što nije propisano Odlukom primenjuje se Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U prelaznim i zavšnim odredbama Odluke, članom 15., propisano je da su  obveznici - korisnici poslovnog prostora, dužni da prijavu podnesu najkasnije do 31. januara 2015. godine.

Budući da 31. januar ove godine pada u subotu, koja je neradni dan, poslednji dan roka za podnošenje prijave  je ponedeljak 02.02.2015. godine, saglasno članu 91. st.2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list S RJ" broj 33/97, 31/01, "Sl. glasnik RS"30/10).

Ukoliko je prijava predata pošti putem preporučene pošiljke, telegrafa ili telefaksa, dan predaje pošti, odnosno dan prijema telefaksa, smatra se kao dan  predaje organu kome je podnesak upućen, saglasno članu 92. stav. 2. Zakona o opštem upravnom postupku.