INSTRUKCIJA O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE U VEZI SA UTVRĐIVANJEM PAUŠALNOG PRIHODA ZA 2014. GODINU, U SKLADU SA IZMENOM UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Poreska uprava Republike Srbije izdala je Instrukciju o postupanju organizacionih jedinica Poreske uprave u vezi sa utvrđivanjem paušalnog prihoda za 2014. godinu, u skladu sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti i Zaključkom Vlade Republike Srbije 05, broj 413-16323/2014 od 19.12.2014. godine.

Izmenama člana 5. Uredbe o izmenama i dopunama  Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima  i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS" broj 135/14), koja je na snazi od 12.12.2014. godine, propisano je "Preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice, paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%."

Nakon donošenja Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe, na ovom blogu objavljen je post pod nazivom " Usvojena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, elementima i kriterijumima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti", sa komentarom na napred citiranu odredbu. Naime, iz samog teksta Uredbe proizilazi da će usvojene izmene imati uticaja na utvrđivanje visine paušalnog prihoda  za 2014. godinu, samo za advokate, budući da nije propisano retroaktivno dejstvo izmenjenog člana 5. Uredbe, kao i da su rešenja o utvrđivanju poreza na prihod od samostalne delatnosti prema paušalno utvrđenom neto prihodu za 2014. godinu, većine ostalih paušalaca, pravosnažna i izvršna. Nasuprot ovome, rešenja kojima se advokatima utvrđuje porez na prihod od samostalne  delatnosti za 2014. godinu, nisu ni uručena, prema preporuci Vlade, koja je izdata još u vreme otpočinjanja štrajka advokata.

Međutim, ubrzo nakon toga, tačnije 19.12.2014. godine, Vlada Republike Srbije donela je pomenuti Zaključak, kojim daje saglasnost da Ministarstvo finansija - Poreska uprava donese odnosno izmeni doneta poreska rešenja poreskim obveznicima - preduzetnicima koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod u skladu sa izmenama Uredbe.

Koliko je ovaj stav u skladu sa Uredbom, više je nego jasno, Ali, bilo kako bilo, Zaključak je donet i u svrhu njegovog sprovođenja u praksi izdata je pomenuta Instrukcija.

Prema Instrukciji, Poreska uprava će u narednom periodu doneti rešenja o utvrđivanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za 2014. godinu, sledećim kategorijama paušalno oporezovanih  obveznika:

-obveznicima kojima u toku 2014. godine nisu doneta rešenja;
-obveznicima  kojima su toku 2014, godine doneta i uručena rešenja.

Obveznicima kojima nisu doneta rešenja u toku 2014. godine, Poreska uprava će doneti rešenja kojima će im utvrditi akontacione obaveze poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom i Zaključkom, što praktično znači da tako utvrđene obaveze ne mogu biti veće za više od 10%, u odnosu na obaveze utvrđene za 2013. godinu.

Obveznicima kojima su u toku 2014. godine doneta i uručena rešenja o akontacionom utvrđivanju obaveza poreza i doprinosa, ista će biti izmenjena, a  paušalni prihod odnosno poreske obaveze utvrđene izmenjenim rešenjem, ne mogu biti veće za više od 10%, u odnosu na obaveze utvrđene za 2013. godinu.

Navedenim postupanjem Poreske uprave biće obuhvaćeni svi obveznici kojima je prethodnim izmenama Uredbe povećana polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu, tj. za 2013. godinu.

Instrukcija se,  pre svega, odnosi na sve advokate ali i na veliki broj ostalih  obveznika koji su, s obzirom na vrstu delatnosti, prema Uredbi, svrstani u V grupu (tzv. profesionalne delatnosti, zubari, lekari, razne agencije).

Budući da su pojedine organizacione jedinice Poreske uprave, akontacione obaveze za 2014. godinu utvrdile u iznosu koji je veći za više od 10% u odnosu na 2013. godinu, i pojedinim obveznicima iz drugih grupa, što je posledica nepravilne primene korektivnih faktora iz Uredbe, u periodu pre 2014. godine, u ovom trenutku nije jasno da li će primena Instrukcije, biti proširena i na te obveznike.

Obveznici kojima je u toku 2014, godine bilo doneto rešenje i koji su već platili obavezu po tom rešenju, usled čega imaju preplatu na računima poreza i doprinosa, imaju pravo na povraćaj više plaćenih iznosa.

Ukoliko su obveznici izjavili žalbu na prvostepeno rešenje kojim je utvrđena obaveza za 2014. godinu, u iznosu većem od 10%, u odnosu na 2013. godinu, žalba će biti uvažena i doneto rešenje u skladu sa Instrukcijom.