UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA - OSNOVNI POJMOVI I PORESKI TRETMAN PRIMANJA

Posted by POREZI- pravo i praksa on 7.8.15 with 340 comments
1. Definisanje i osnovna obeležja ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Privremeni i povremeni poslovi regulisani su u članu 197. Zakona o radu ("Sl glasnik RS" broj 24/05...75/14), u okviru poglavlja XVIII Posebne odredbe, kao rad van radnog odnosa.

U skladu sa citiranim članom 197. Zakona  o radu, poslodavac može, za obavljanje poslova, koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120  radnih dana u toku kalendarske godine, da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, sa:

1) nezaposlenim licem;

2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena;

3) korisnikom starosne penzije.

Prema članu 198. istog zakona, ugovor o privremenim i povremenim poslovima može se zaključiti i sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge, u skladu sa propisima o zadrugama.

Iz napred navedenog može se zaključiti da su privremeni i povremeni poslovi vremenski ograničeni. Određeni posao ne može da traje duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Takože, jedno lice može, kod istog poslodavca, da radi najduže 120 dana  na istom poslu, a po završetku tog posla može zaključiti uovor o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje drugih poslova.

U rad od 120  dana računaju se samo radni dani, bez obzira na to koliko je trajalo radno vreme (3, 6, ili 12 časova).

U 120 radnih dana ne računaju se radni dani u kojima lice koje obavlja privremene i povremene poslove nije radilo zbog bolesti ili druge vrste odsustvovanja sa rada.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima mogu biti kako iz delatnosti poslodavca, tako i van delatnosti poslodavca.


Ugovor o privremenim i povremenim poslovima zaključuje se u pisanom obliku. Osim forme, bitni elementi ugovora su: vrsta posla, način izvršenja, rok  za izvršenje posla i naknada za obavljeni rad.

Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem koje obavlja privremene i povremene poslove da ugovori i naknadu određenih troškova kao što su naknada za ishranu u toku rada, naknada troškova prevoza na rad i sa rada, troškovi službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, ukoliko je takva mogućnost predvišena opštim aktom poslodavca, odnosno naručioca posla.

2.Prijava na osiguranje i određivanje osnova osiguranja

Odredbom člana 11. tačka 9. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS" broj 34/03...42/14, u daljem tekstu: Zakon o PIO), propisano je da su lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove, ako nisu osigurani po drugom osnovu, obavezno osigurani na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao osiguranici zaposleni.

Odredbom člana 11. tačka 10. Zakona o PIO propisano je da su lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine ako nisu na redovnom školovanju, takođe smatraju osiguranicima zaposlenim.

Dakle, da bi se utvrdilo da li je potrebno podnositi prijavu na osiguranje, prethodno je potrebno utvrditi status lica sa kojim se zaključuje ugovor o privremenim i povremeim poslovima.

Ukoliko je reč o nezaposlenom licu, jasno je da to lice nije obavezno osigurano na penzisjko i invalidsko osiguranje, te je zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim lice, osnov za podnošenje prijave na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zaključivanje ugovora o privemenim i povremenim poslovima sa korisnikom starosne penzije, prema našem mišljenju, predstavlja osnov za podnošenje prijave na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za to lice.

Takođe, za  lice koje je zaposleno kod drugog poslodavca nepuno radno vreme a drugim poslodavcem je zaključilo ugovor o privremenim i povremenim poslovima, potrebno je podneti prijavu na obavezno socijalno osiguranje, do punog radnog vremena.


Članom 17. stav 1. tačka 1. Zakona o PIO, propisano je da  prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešču ostvaruju lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladisnkih zadruga do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju.

Prema članu 132. istog zakona, prijavu na osiguranje podnosi poslodavac. Za lica koja su ugovor o privremenim i povrmenim poslovima zaključila preko omladinske zadruge a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života, ako nisu na redovnom školovanju, prijavu na osiguranje podnosi omladinska zadruga, pošto se, u konkretnom slučaju, u smislu ovog zakona, smatra poslodavcem.

Iz napred citiranih citiranih zakonskih odredbi može se zaključiti da se prilikom zaključivanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima, obavezno podnosi prijava na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u svim slučajevima, osim u slučaju zaključivanja ovog ugovora sa licem koje je kod drugog poslodavca zaposleno puno radno vreme, kao i sa licem koje je član omladinske, odnosno studentske zadruge, a koje je mlađe od 26 godina života i nalazi se na redovnom školovanju.Poreski tretman primanja iz ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Članom 13. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS" broj 24/01...5/15-uslađeni dinarski iznosi, u daljem tekstu: ZPDG), propisano je da se zaradom, u smislu ovog zakona, smatra i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova, na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

Članom 7. st. 1. tačka 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS" broj 84/04...5/15- usklađeni dinarski iznosi, u daljem tekstu:ZDOSO), propisano je da su obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom neposredno sa poslodavcem, odnosno preko zadruge, osim lica do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju.

Prema članu 7. stav  2. ZDOSO, obveznici doprinosa na osnovicu  za ove osiguranike su i poslodavci odnosno drugi isplatioci prihoda na istu osnovicu kao i osiguranici, a po stopi propisanoj ovim zakonom. 

Članom 8.stav 1. tačka 3. ZDOSO propisano je da su  obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru.

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje na osnovicu su i poslodavci, odnosno drugi isplatioci prihoda, na istu osnovicu i po istoj stopi, kao i osiguranici, saglasno članu 8. stav 2. ZDOSO.

Članom 9. stav 1. tačka 3. ZDOSO propisano je da su obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem obaveznog osiguranja za slučaj nezaposlenosti, i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru..

Prema stavu 2, istog člana obveznici doprinosa  za nezaposlenost  na osnovicu su i poslodavci, odnosno drugi isplatioci prihoda, na istu osnovicu i po istim stopama kao i osiguranici.

Iz svega napred iznetog proizilazi da poreski tretman primanja iz ugovora o privremenim i povremenim poslovima zavisi od statusa primaoca prihoda.

Primaoci prihoda iz ugovora o privremenim i povremenim poslovima mogu se svrstati u sledeće grupe:

1) nezaposlena lica i lica koja rade kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom;
2) korisnici starosne penzije;
3) lica koja su članovi omladinske ili studentske zadruge i imaju navršenih 26 godina života ili se ne nalaze na redovnom školovanju;
4) lica koja su članovi omladinske ili studentske zadruge a nemaju navršenih 26 godina života i nalaze se na redovnom školovanju;

Za prve tri grupe primaoca prihoda ugovorena naknada koju ostvaruju na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ima tretman zarade i oporezuje se porezom na zarade, po stopi od 10%, s tim, što se poreska osnovica ne umanjuje za iznos iz člana 15a stav 2. ZPDG (11.433 dinara, počev od 01. februara 2015. godine), a imajuči u vidu da je citiranim odredbom propisano da se navedeno umanjenje poreske osnovice odnosi na zaradu ostvarene po osnovu radnog odnosa i ličnu zaradu preduzetnika.

Međutim, obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje nije isti za sve primaoce prihoda iz prve tri grupe.

Naime, za nezaposlena lica, lica koja rade kod drugog poslodavca sa neupunim radnim vremenom, kao i lica koja su članovi omladinske ili studentske zadruge a imaju navršenih 26 godina života ili se ne nalaze na redovnom školovanju, isplatilac prihoda obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisani uplatni račun, sva tri doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i to kako iz osnovice tako i na osnovicu.

Za primaoce koji su korisnici starosne penzije, obračunava se, obustavlja i uplaćuje samo doprinos za PIO.

Prilikom isplate ugovorene naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima za navedene tri grupe primaoca prihoda, primenjuju se odredbe ZDOSO koje se odnose na najnižu i najvišu mesečnu osnovicu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, To praktično znači, da je osnovica za obračun doprinosa ugovorena naknada, ukoliko ista nije niža od zakonom propisane najniže osnovice za obračun  i plaćanje doprinosa, u kom slučaju se primenjuje najniža zakonom propisana osnovica. To, takođe, znači da, ukoliko isplatilac nije isplatio ugovorenu naknadu, dužan je da, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu, za prethodni mesec, obračuna i uplati doprinose na najnižu zakonom propisanu osnovicu, saglasno članu 51. ZDOSO.

Pre isplate ugovorene naknade po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova, popunjava se i podnosi pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD.

Prilikom popunjavanja poreske prijave PPP PD koriste se OVP 150 i 151. OVP 150  koristi se za isplatu ugovorene naknade primaocima prihoda  koji su ugovor zaključili neposredno sa poslodavcem, osim lica koja nemaju navršenih 26 godina života i nalaze se na redovnom školovanju. OVP 151 koristi se za isplatu ugovorene naknade primaocima prihoda koji su ugovor zaključili preko omladinske i studentske zadruge, osim lica koja nemaju navršenih 26 godina života i nalaze se na redovnom školovanju.

Za OVP 150 tip isplatioca prihoda može biti 1-7, dok za OVP 151 tip isplatioca može biti samo 1.

Primaoci prihoda za OVP 150 i OVP 151 su isti i mogu biti 01, 08,09, 10, 12,13.

Za isplatu ugovorene naknade  po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, sa licima starijim od 26 godina života  a najduže do 30 godina života, a za koga je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni iznos prihoda koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osigguranika, koristi se OVP 152. Tip isplatioca za ovu OVP je uvek 1, a primaoci prihoda mogu biti 01 i 08.

Lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge a imaju navršenih 26 godina života a najduže do 30 godina života, koja su nezaposlena odnosno socijalno ugrožena lica sa mesečnim prihodima ispod propisanog  cenzusa, svojstvo osiguranika mogu steći na osnovu člana 22. stav 1. tačka 9. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ta lica ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja na osnovu uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iz budzeta Republike Srbije, u skladu sa članom 22. stav 6.  i članom 204. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Osnovica za porez je naknada koja u sebi sadrži pripadajući porez  i doprinose,Naknada se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a stav 2 ZPDG.Primenjuje se važeća stopa poreza na dan dospelosti.

Osnovica doprinosa je jednaka osnovici za porez ali ne može biti niža od najniže, niti veća od najviše zakonom propisane mesečne osnovice za plaćanje doprinosa. Plaća se doprinos za PIO i doprinos za NSZ, iz naknade i na naknadu. Doprinos za zdravstvo se ne plaća, pa se u polje 3.14.-doprinos za zdravstvo, upisuje 0,00.

Ako lice ostvaruje prihod iznad cenzusa zadruga je dužna  da podnese prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje za to lice, shodno ćlanu 17. stav 1 tačka 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i da na isplaćene ugovorene naknade obračuna i uplati i doprinos za zdravstvo. U tom slučaju koristi se OVP 151.

Za sve tri OVP: 150, 151 i 152, u polja OL i B, upisuju se nule, tj. OL 00, B 0.

Naknada koju na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ostvaruju lica koja nisu starija od 26 godina života  i nalaze se na redovnom školovanju, oporezuje se u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana, tj. smatra se drugim prihodom, te se na ugovorenu naknadu ovim primaocima plaća porez na druge prihode a ne porez na zarade.

Osnovica za porez je bruto prihod, umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Na ovako utvrđenu osnovicu porez se obračunava po stopi od 20%, pa se zatim obračunati porez umanjuje za 40%.

Doprinos za PIO, za ove primaoce prihoda, obračunava se i plaća prema članu 47. ZDOSO, tj. plaća se doprinos za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti, po stopi od 4%, na najnižu osnovicu doprinosa, odnosno na bruto iznos naknade, ako je ta naknada veća od najniže osnovice.

Doprinos za zdravstvo, za ove primaoce prihoda, obračunava se i plaća po stopi od 2%, jer se ova lica ne smatraju licima koja su obavezno osigurana na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 17. stav 1. tačka 14 Zakona o zdravstvenom osiguranju, i ovim licima obezbeđuju se prava iz zdravstvenog osiguranja, samo u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmeran iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa, srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za koji postoji obaveza obračuna doprinosa.

Pre isplate naknade ovim primaocima prihoda podnosi se pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD, prilikom čijeg popunjavanja se koristi OVP 604.

Kod isplate prihoda za OVP 604, za period koji je kraći od mesec dana, isplatilac prihoda je dužan da upiše podatke u polje 3.7.- broj dana,  3.8.- broj sati, 3.8a- fond sati, jer se srazmerni iznos najniže mesečne osnovice utvrđuje srazmerno broju sati u  polju 3.8 u odnosu na fond sati u polju 3.8a.


.