LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA

Odredbama člana 33a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS broj 24/01...112/15 ), u daljem tekstu: Zakon o porezu na dohodak, predviđena je mogućnost da se preduzetnik koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, opredeli za isplatu lične zarade.

Ličnom zaradom smatra se novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje, uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, dužan je da o tome dostavi pisano obaveštenje organizacionoj jedinici Poreske uprave, nadležnoj prema mestu sedišta radnje, najkasnije do 15. decembra tekuće godine, za period od 01. januara. naredne godine. 

Preduzetnik koji se opredelio da isplaćuje ličnu zaradu i da na taj način plača doprinose za obavezno socijalno osiguranje, ovo opredeljenje ne može menjati tokom poreskog perioda. 

Ako se obveznik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku obavesti poreski organ, najkasnije do 15. decembra tekuće godine, za period od 01. januara naredne godine. U tom slučaju obveznik nije dužan da u narednoj fiskalnoj godini vrši isplatu lične zarade, što znači da u poreskoj prijavi PPDG-1S, iskazuje podatke koji su od značaja za utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Preduzetnik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem delatnosti, obaveštenje o isplati lične zarade podnosi u roku od 15 dana od dana početka obavljanja delatnosti, shodno članu 94. stav 1. Zakona. 

Preduzetnici koji su u tekućoj godini paušalno oporezovani, a koji će u sledećoj fiskalnoj godini plaćati porez na prihod od samostalne delatnosti prema stvarnom prihodu ( jer je došlo do značajnih promena u poslovanju preduzetnika koji isključuju pravo na paušalno oporezivanje, ili iz drugih razloga), a koji su dužni da najkasnije  do 31. januara  godine za koju se utvrđuje porez podnesu poresku prijavu na obrascu PPDG-1S, ukoliko imaju nameru da isplaćuju ličnu zaradu, dužni su da obaveštenje o isplati lične zarade dostave nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. decembra tekuće godine. S tim u vezi, korisno je napomenuti da preduzetnici koji u toku fiskalne godine promene način oporezivanja, odnosno sa paušalnog oporezivanja pređu na oporezivanje prema stvarnom prihodu,npr. zbog evidentiranja u sistem PDV-a,  u toj godini ne mogu da vrše isplatu lične zarade.

Zakonom nije definisano kako i na koji način preduzetnik opredeljuje sam iznos lične zarade. Mišljenja smo da taj iznos opredeljuje sam preduzetnik i o tome donosi Odluku, na osnovu rezultata svog poslovanja. U tom smislu, smatramo da ne postoji smetnja da se taj iznos menja od meseca do meseca, u zavisnosti od rezltata poslovanja i raspoloživih sredstava.

Prilikom isplate lične zarade plaća se porez na zarade po stopi od 10% i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Plaćaju se sva tri doprinosa, osim ako preduzetnik  ne obavlja samostalnu delatnost iz radnog odnosa, kada se plaća samo doprinos za PIO, po stopi od 26%.

Prema odredbi člana 22 stav 1. tačka 1. . Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,,("Sl. glasnik RS" broj 84/01...84/01...5/16), u daljem tekstu:Zakon o doprinosima, osnovica doprinosa za preduzetnike je mesečni iznos lične  zarade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Prema odredbi stava 2. citiranog člana Zakona o doprinosima, ako preduzetnik isplaćuje ličnu zaradu osnovica doprinosa utvrđuje se u skladu sa članom 13.stav 2. i 3. ovog Zakona. 

Odredbama člana 13. stav 2. i 3. Zakona o doprinosima  uređuje se osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prilikom isplate zarade, iz čega proizilazi da je osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, prilikom isplate lične zarade, isplaćeni iznos lične zarade, bez umenjenja za iznos poreskog osolobođenja propisanog u članu 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana. 

Prema odredbi člana 36. stav 1. Zakona o doprinosima, osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. Prema stavu 2. istog člana, ako je osnovica za obračun doprinosa propisana ovim zakonom, niža od najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa, obračun doprinosa se vrši na najnižu osnovicu. Dakle, ukoliko je isplaćeni iznos lične zarade niži od zakonom propisane najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa, obračun doprinosa vrši se na iznos najniže osnovice. 

Kad je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice za plaćanje doprinosa, obračun doprinosa vrši se na srazmeran iznos najniže mesečne osnovice za plačanje doprinosa, saglasno članu 31. stav. 1. Zakona o doprinosima.

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu  za koji postoji obaveza obračuna doprinosa, saglasno članu 31. stav. 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Prilikom isplate lične zarade preduzetnika, takođe se poštuju odredbe zakona koje se odnose na najviši iznos osnovice za obračun doprinosa, saglasno članu 41., 42. i 43. Zakona o doprinosima, što znači da prilikom isplate lične zarade preduzetnika, osnovica za obračun doprinosa ne može biti veća od zakonom propisane najviše osnovice za obračun i plaćanej doprinosa.

Na isplatu lične zarade  primenjuju se i  odredbe člana 51. Zakona o doprinosima, što znači da se prilikom isplate lične zarade, doprinosi obračunavaju po propisima koji važe na dan isplate prihoda, što podrazumeva i iznos najniže i najviše osnovice koji važi na dan isplate. Takođe, ukoliko preduzetnik ne isplati ličnu zaradu, dužan je da, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu, za prethodni mesec, obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, na važeći iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Pre isplate lične zarade podnosi se poreska prijava na obrascu PPP PD. Šifra vrste prihoda formira se koristeći OVP 106- lična zarada preduzetnika.