STORNIRANJE PORESKE PRIJAVE PPDG-1S

Posted by POREZI- pravo i praksa on 10.4.17 with 1 comment

Storniranje poreske prijave PPDG-1S vrši isključivo Poreska uprava i to isključivo na zahtev poreskog obveznika.

Dakle, poreski obveznik  ne može preko portala e-Porezi izvršiti storniranje poreske prijave. Zahtev za storniranje poreske prijave može se podneti na obrascu ZIG-Zahtev za ispravku greške. U zahtevu je potrebno precizno navesti razloge zbog kojih se traži storniranje poreske prijave.

Poreska uprava će postupiti po zahtevu za storniranje isključivo u slučajevima kada je isti podnet zbog toga što je obveznik napravio grešku koja se odnosi na deo prijave:


Deo 1:Podaci o prijavi;

Deo 2. Podaci o poreskom obvezniku;

Deo  3 Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja poreza /doprinosa;

Deo 4. Podaci o radnji/poljoprivrednom gazdinstvu;

Deo 5.Podaci o delatnosti.

S tim u vezi, storniranje poreske prijave može se izvršiti isključivo zbog greške  u podacima koji se odnose na opšte podatke o prijavi, odnosno obvezniku, a ne zbog  greške koje se odnose na finansijske parametre iskazane u prijavi, odnosno poreskom bilansu.

Izmenu finansijskih parametara vrši isključivo poreski obveznik podnošenjem izmenjene poreske prijave u skladu sa članom 40 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Prijava se može stornirati i ukoliko je obveznik podneo prijavu a nije trebao da je podnese, odnosno ako je dva puta podneo istu prijavu (dupla prijava). 

Datum storniranja prijave može biti tekući ili kasniji datum. 

Prijava se ne može stornirati retroaktivno.

Poreska uprava donosi rešenje  o storniranju poreske prijave i uručuje ga poreskom obvezniku, odnosno njegovom punomoćniku.