POZIV NA BROJ ODOBRENJA PRILIKOM PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHOD OD OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI

Posted by POREZI- pravo i praksa on 6.7.17 with 1 comment
Obveznici poreza na prihode od obavljanja samostalnih delatnosti dužni su da poreske obaveze za 2015.i 2016. godinu,kao i akontacione i konačno utvrđene obavezza 2017. godinu uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB.

Poreski obveznici koji su dužni da poreske obaveze uplaćuju prema broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen od strane Poreske uprave (BOP) su:
 1.    Novoosnovani poreski obveznici u toku 2017. godine;
 2. Poreski obveznici koji su promenili osnov oporezivanja u toku 2017. godine, odnosno sa paušalnog oporezivanja prešli na oporezivanje prema stvarnom prihodu;
 3. Poreski obveznici koji porez plaćaju na stvarni prihod, a nastavili su obavljanje delatnosti u 2017. godini nakon privremenog prekida.

Informacija o BOP-u je navedena u rešenju o paušalno utvrđenoj poreskoj obavezi, odnosno u tekstu obaveštenja proknjižene poreske prijave PPDG-1S. Napominjemo da je potrebno da preduzetnici, koji su u prethodnom periodu podneli poresku prijavu PPDG-1S preko portala Poreske uprave, ponovo odštampaju obaveštenje iz proknjižene poreske prijave PPDG-1S,u cilju dobijanja obaveštenja o pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP).
Prilikom plaćanja poreskih obaveza,obveznici treba da postupaju u skladu sa ovim obaveštenjem, kako bi uplate bile pravilno rasknjižene.
Poreska uprava će  sve uplate koje u periodu 01.01 - 30.06.2017. godine nisu izvršene na navedeni način automatski preneti prema odgovarajućem zaduženju.