ŠTA DONOSI UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Dugo najavljivana i očekivana Uredba  o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti, u daljem tekstu: Uredba o izmenama  i dopunama Uredbe,  konačno je doneta i objavljena je u "Sl. glasniku RS" broj 80/17 od 29.08.2017. godine.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 30.septembra 2017. godine, s tim, što se neke odredbe primenjuju počev od utvrđivanja paušalnog prihoda za 2018. godinu, dok se, nasuprot tome, neke odredbe primenjuju retroaktivno, počev od utvrđivanja paušalnog prihoda za 2015. godinu.

Budući da obveznicima koji, prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje, spadaju u V grupu, već treću godinu, Poreska uprava nije donosila rešenje o utvrđivanju poreza na prihod od samostalne delatnosti, upravo zbog očekivanih izmena Uredbe, s nestrpljem smo očekivali da vidimo u čemu se sastoje te dugo očekivane i najavljivane izmene, kad je u pitanju ova grupa obveznika. Podsetimo, u V grupu spadaju tzv slobodne profesije: Lekari, stomatolozi, prevodici, advokati i dr., kao i veliki broj preduzetnika koji se bavi poslovima iz IT sektora.

Odredbe Uredbe o izmenama i dopunama za koje je propisana retroaktivna primena, tj. da će se primenjivati počev od utvrđivanja paušalnog prihoda za 2015. godinu, odnose se upravo na V grupu obveznika.

I dok se u prethodnom periodu nagađalo kakve se to bitne izmene u odnosu na ovu grupu obveznika spremaju, kad je zbog toga obustavljeno i donošenje rešenje o utvrđivanju poreza za iste, bilo je reči o tome da će biti utvrđeni precizniji kriterijumi profitabilnosti, zavisno od delatnosti, da će biti povećan procenat uvećanja polazne osnovice, neki su tvrdili da će  pojedinim delatnostima iz ove grupe čak biti uskraćeno pravo na paušalno oporezivanje, jer  među njima, navodno, ima puno tzv. perača novca.

Međutim, Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe, kriterijumi i elementi od kojih zavisi visina paušalnog prihoda, nisu promenjeni. Ali, izmena stava 2. člana 5. Uredbe, veoma je bitna za  V grupu obveznika. Tačnije, veoma je bitna za jednu grupu obveznika koji spadaju u V grupu, tj. veoma je bitna za advokate a u nastavku ćemo objasniti i zašto.

Član 3. Uredbe o izmenama i dopunama glasi:

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

"Preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10% ukoliko su elementi iz člana 6. ove uredbe koji se primenjuju za obveznika ostali isti i vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.".

Pre ove izmene stav. 2. člana 5. je glasio :

 " Preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, u prvoj godini primene povećane polazne osnovice paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10%."

Stav 2.člana 5. Uredbe, dodat je Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS" broj 135/14), čijim donošenjem je okončan višemesečni štrajk advokata koji je usledio nakon donošenja Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS" broj 119/13), kojom je brisana VI grupa obveznika, u koju su ubrajani samo advokati, i za koju je procenat uvećanja polazne osnovice iznosio 85%, te su advokati svrstani u V grupu obveznika, zajedno sa ostalim tzv. slobodnim profesijama, dok je, istovremeno, povećan procenat uvećanja polazne osnovice za ovu grupu, sa 105% na 120%.

Dakle, nakon višemesečnog štrajka advokata promenjen je stav 2. člana 5 Uredbe, kako bi se dejstvo "premeštanja" advokata u V grupu i povećanje procenta za uvećanje polazne osnovice sa 85% na 120%, ograničilo u prvoj godini nakon povećanja osnovice.

Najnovijim izmenama i dopunama Uredbe, kao što vidimo, brisane su reči"u prvoj godini", te je time advokatima garantovano da ni ubuduće neće biti izjednačeni sa obveznicima iz V grupe, kojima se polazna osnovica uvećava za 120%.

Nakon donošenja Uredbe o izmenama i dopunama, javnost je bila  preplavljena nezadovoljstvom koje su advokati iskazali u odnosu na sadržaj Uredbe, iako je sve govorilo   da se sa izmenama Uredbe čekalo baš zbog njih i da su izmene Uredbe više nego povoljne za njih, 

Uskoro je postalo jasno šta advokati hoće. Za njih ove izmene koje su ima garantovale da povećanje osnovice neće biti veće od 10%, na neodređeno vreme, nisu bile ono što su očekivali. Advokati ŽELE DA UREDBOM BUDU SVRSTANI U POSEBNU GRUPU, u kojoj će biti samo oni, kao što je to bilo ranije. 

Ovih dana, saznaje se, da je Poreska uprava dovršila donošenje rešenja o utvrđivanju poreza i doprinosa za obveznike V grupe, izuzev advokata. Donošenje rešenja za advokate je odloženo na neodređeno vreme. Saznaje se i da se radi na novim izmenama i dopunama Uredbe. Nije teško pretpostaviti  u čemu će se sastojati te izmene. Očekuje se da u Uredbi vaskrsne VI grupa, specijalno za advokate. Biće kako onoi kažu.

Mislite li da ostali obveznici koji su svrstani u V grupu zarađuju više od advokata i da je u redu da imaju veću osnovicu od njih? Ili je u pitanju nešto drugo? Kao, na primer, moć esnafa?

Napišite šta mislite o ovome.