KRATAK VODIČ ZA PREDUZETNIKE - KORAK PO KORAK - I DEO- REGISTRACIJA

Posted by POREZI- pravo i praksa on 31.10.18 with 4 comments
Prvi korak je, naravno, ODLUKA. Odluka da budete preduzetnik. Izborom da Vaša karijera, Vaš poziv, posao, bude PREDUZETNIK, po mom dubokom uverenju, izabrali ste teži i neizvesniji put, ali, istovremeno i  lepši i inspirativniji. Izabrali ste da budete slobodni, izabrali ste da izađete iz zone komfora, da istražujete, da rastete, da se razvijate, da rizikujete, da budete baš ono što ste, da sami odlučujete šta je ono čemu stremite, šta i koliko je dovoljno, šta i koliko je previše, na kojoj lestvici ćete se zaustaviti i do kojih visina ćete pokušati da dosegnete. Zvuči lepo i lako, ali, nije. I nije za svakog. To je samo  za hrabre, za one koji se ne plaše ni poraza, ni pobeda, koji se ne plaše ni oguljenih kolena, ni krvavih žuljeva, to je za one koji znaju da malo znaju, ali, da je to, istovremeno, najveće znanje koje je moguće posedovati, to je za one koji znaju da je sreća "ono mesto na koje te dovede težak rad".

E, sad, kad smo odlučili da krenemo ovim putem kojim se na Balkanu ređe kreće, a još ređe se njime uspešno korača, pozabavimo se svim onim praktičnim, trivijalnim stvarima, koje će nas, za početak, dovesti do toga da ispred svoje kuće sa ponosom istaknemo tablu "PETAR PETROVIČ PR".

Nakon toga, možemo krenuti u avanturu, ali, dotle, sledi nam probijanje kroz birokratske procedure, šumu nedorečenih i neusaglašenih propisa, sve to začinjeno terororom mediokriteta, koji su svuda oko nas, a najviše ih je, o, gle čuda, među onima od kojih nam nešto zavisi, koji su neka, makar i bedna vlast, da ne kažem, daleko bilo, država...

Pa krenimo...

1.REGISTRACIJA

Propisi koju su Vam bitni u postupku registracije i na osnovu kojih se registruje obavljanje samostalne delatnosti, u svojstvu preduzetnika, su:

PREDUZETNIK je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o registraciji.

Preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, a za koje ispunjava propisane uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti. Ovo znači, da preduzetnik u Registar upisuje samo jednu delatnost, kao osnovnu, i to se zove pretežna delatnost, ali da se može baviti i svim drugim delatnostima, koje nisu upisane u registar prilikom registracije, bez potrebe da se proširivanje delatnosti upisuje u Registar,  pod uslovom da iste nisu zakonom zabranjene i da ispunjava posebnim propisima propisane uslove za njihovo obavljanje. Za većinu delatnosti posebnim propisima se propisuju uslovi za njihovo obavljanja, npr. u pogledu stručne spreme, minimuma tehničkih i higijenskih uslova, itd.

Ministar za poslove privrede bliže određuje poslove koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje evidencije o izdatim sertifikatima.


Ovde je potrebno napomenuti da nije obavezno da preduzetnici koji se bave poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, kao i poslovima domaće radinosti, imaju sertifikat koji izdaje Ministarstvo privrede, sasvim je dovoljno da kao preduzetnici budu registrovani u APR.
 Međutim, izdavanje sertifikata, ovim preduzetnicima bi moglo doneti niz prednosti, kao, na primer: isticanje i dodatno označavanje svojih proizvoda znakom "otvorene šake", zatim, preduzetnici koji poseduju ovaj sertifikat oslobođeni su od plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme, tzv. firmarine, ako se opredele za paušalni način oporezivanja, biće svrstani u prvu grupu, sa nižom osnovicom za paušalno oporezivanje, nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, Fond za razvoj Republike Srbije ima posebnu kreditnu liniju za ove preduzetnike, itd.
Fizičko lice upisano u posebni registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom, u smislu Zakona o privrednim društvima, ako tim posebnim propisom, nije drugačije propisano. Slobodne profesije su advokati, lekari, stomatolozi, itd. Oni se registruju u posebnim registrima, npr, advokati u regioanlnim advokatskim komorama, lekari i stomatolozi u ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, ali se, u smislu ovog zakona, smatraju preduzetnicima, i na njih se shodno primenjuju sve odredbe ovog zakona kojim se reguliše status i položaj preduzetnika.


Postupak registracije započinje podnošenjem Jedinstvene registraciono prijave (JRPPS). Obrazac prijave može se naći na sajtu Agencije za privredne registre (APR). Dakle, obrazac registracione prijave osnivanja  je propisan i obavezan je, te će svako podnošenje registracione prijave osnivanja  u formi podneska, rezultirati odbačajem. Registraciona prijava se može podneti neposredno u sedištu APR, koje se nalazi u Beogradu, Brankova 25, ili, u nekoj od organizacionih jedinica u opštinama sa kojima APR ima zaključen sporazum. Najveći broj organizacionih jedinica, prostorno je smešten u okviru Opštinskih uprava. Na ovim mestima, preko info centra APR, zatim, preko web sajta www.apr.gov.rs, možete se informisati o dokumentaciji potrebnoj za registraciju i dobiti druge  informacije važne za postupak registracije.

Prilikom popunjavanja JRPPS posebno vodite računa da unesete broj telefona i adresu za prijem elektronske pošte u deo "kontakt podaci za Poresku upravu",  jer, ukoliko to ne učinite, neće Vam biti dodeljen PIB, tj. nećete moći da obavljate svoju delatnost.

Podnosilac registracione prijave može biti fizičko lice - preduzetnik, tj.Vi, a može biti i svako drugo fizičko lice koje Vi ovlastite. Ako ovlašćenje za registraciju dajete licu koje nije advokat, ovlašćenje mora biti overeno od strane javnog beležnika. Ukoliko, pak ovlašćenje dajete licu koje je advokat, ovlašćenje ne mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Punomoćje za podnošenje registracione prijave mora biti priloženo prilikom podnošenja registracione prijave.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom.

Pravila koja se odnose na naziv i poslovno ime su veoma važna i njihovo nepoštovanje je čest razlog odbacivanja registracione prijave, posebno prilikom osnivanja, zbog čega je na to potrebno obratiti posebnu pažnju.

Najvažnija pravila koja se tiču poslovnog imena su:

 • poslovno ime obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku "preduzetnik" ili "pr" i sedište, a može da sadrži i poseban naziv i oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja preduzetnika;


Poslovno ime koje sadrži samo obavezne elemente bi izgledalo ovako: PETAR PETROVIĆ PR, Beograd, Majke Jevrosime 13.

Poslovno ime koje, osim obaveznih elemenata, sadrži i poseban naziv bi izgledalo ovako: PETAR PETROVIĆ PR, Konsultantske aktivnosti u vezi sa istraživanjem tržišta, Agencija "ALFA", Beograd, Majke Jevrosime 13.

 • poslovno ime ne može da bude takvo da vređa javni moral ili da izaziva zabludu u pogledu pravne forme.Takođe, poslovno ime ne može da sadrži pogrdne i slične reči.
 • poslovno ime je na srpskom jeziku, a može biti na čiriličnom i latiničnom pismu:
 • Poslovno ime i prevodi poslovnog imena mogu da sadrže naziv Republike Srbije, njene teritorijalne jedinice ili autnomne pokrajine, kao i njihove  pridevske oblike, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa;
 • naziv preduzetnika može biti na stranom jeziku, može da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske ili rimske brojeve. Važno je uočiti da se ova mogućnost odnosi samo na naziv a ne na celo poslovno ime preduzetnika. U gore pomenutom primeru naziv bi bio Agencija "ALFA";
 • naziv preduzetnika može da sadrži lično ime drugog fizičkog lica, uz njegovu saglasnost, odnosn saglasnost njegovih naslednika, ukoliko je to lice umrlo; 
 • Naziv ne može da izaziva zabludu u pogledu delatnosti preduzetnika ili pravne forme. Na primer: naziv preduzetnika ne može da bude "Privredno društvo" ili "Preduzeće"; 
 • preduzetnik može u poslovanju da koristi i prevod poslovnog imena, ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine, ili stranom jeziku, pri čemu se naziv ne prevodi, Ukoliko preduzetnik želi da koristi ovu mogućnost, potrebno je da prevodi poslovnog imena budu registrovani. U JRPS postoji rubrika u koju se unose ovi podaci;
 • pored poslovnog imena preduzetnik može da koristi i skraćeno poslovno ime, po istim uslovima pod kojima koristi i puno poslovno ime. Skraćeno poslovno ime obavezno mora da sadrži: ime i prezime preduzetnika, oznaku "preduzetnik", ili, "PR" i naziv. Naziv u skraćenom poslovnom imenu mora biti identičan nazivu u punom poslovnom imenu i ne mogu se koristiti skraćenice, akronimi i sl. Skraćeno poslovno ime obavezno se registruje, postoji posebna rubrika u JRPS, koja se ne popunjava ako se ne želi koristiti skraćeno poslovno ime. Savet je ipak da se registruje skraćeno poslovno ime jer je puno poslovno ime često predugačko i teže se pamti.
 • Poslovno ime ne može da izaziva zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika. To znači da pretežna delatnost ne može da bude navedena kao uslužna radnja, zanatstvo, zanatska radnja, zanatska radionica, uslužna agencija, agencija za intelektualne usluge, proizvodno-zanatska radnja, ili kao SZR, SUR, i sl. 
 • Ako preduzetnik, pored pretežne delatnosti želi da obavlja i druge delatnosti, poslovno ime može sadržati i precizan ili manje precizan opis tih delatnosti, npr. "agencija za prevođenje i iznajmljivanje vozila". Da bi poslovno ime sadržalo i opis drugih delatnosti osim pretežne, potrebno je da preduzetnik, inače, ima mogućnost da tu delatnost registruje. Ovo nije moguće: 
          1) ako je posebnim propisom predviđeno da preduzetnik ne može da obavlja određenu       
  delatnost, kao što je, na primer, delatnost škola za vozače, advokatska delatnost, delatnost  ustanova;
          2) ako delatnost može da se obavlja samo kao pretežna, npr. taxi prevoz;
          3) ako određena delatnost može da se obavlja isključivo kao jedina delatnost, npr. zastupnik u osiguranju;
          4) ako je za obavljanje određene delatnosti potrebna prethodna saglasnost nadležnog državnog  organa, a ta saglasnost nije priložena prilikom registracije, npr. promet oružja i municije;
 • U poslovnom imenu preduzetnika ne mogu da stoje reči "stari zanat", domaća radinost", "umetnički zanat" . Ove oznake se mogu stavljati na proizvode, pod uslovom da preduzetnik poseduje odgovarajuči sertifikat ministarstva nadležnog za poslove privrede, o čemu smo napred više govorili;
 • Poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od poslovnog imena drugog preduzetnika, u cilju izbegavanja zablude oko identiteta preduzetnika. Registraciona prijava u kojoj je navedeno poslovno ime, odnosno, naziv, koji je identičan ili sličan već registrovanom poslovnom imenu, odnosno, nazivu,  biće ODBAČENA. U cilju izbegavanja ove situacije, savetujemo da se, pre podnošenja registracione prijave, izvrši pretraga naziva  na sajtu Agencije za privredne registra, a moguće je  izvršiti i rezervaciju naziva.
Važno je napomenuti da poslovno ime preduzetnika ne mora da sadrži naziv.

Pretežna delatnost. Prema odredbi člana 4. stav 1. Zakona o privrednim društvima, privredni subjekti imaju jednu pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, s tim što, je, obavljanje  određenih delatnosti posebnim propisima  uslovljeno izdavanjem odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa. 

Dakle, u registar se upisuje samo jedna, pretežna delatnost a podrazumeva se da se preduzetnik može baviti i svim drugim delatnostima koje nisu zakonom zabranjene. Ukoliko je za obavljanje neke od tih delatnosti, koja nije pretežna, potrebno prethodno pribaviti neki akt nadležnog organa, dozvolu, saglasnost i sl., preduzetnik je odgovoran i sam se stara o ispunjenju tog uslova.

S druge strane, ukoliko se za obavljanje delatnosti koja se registruje kao pretežna, traži određena saglasnost, dozvola, odobrenje i sl., preduzetnik, odnosno, podnosilac prijave, dužan je da uz registracionu prijavu osnivanja priloži taj akt, odnosno dokaz o ispunjenju uslova za obavljanje te delatnosti.

Počev od 01.02.2012. godine, podatak o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, ne registruje se kod Agencije, odnosno ne postoji ni obaveza ni mogućnost registracije ovog podatka.