Aktuelnosti

 Preduzetnici koji su u 2014.  godini  plaćali porez na prihod od samostalne delatnosti prema stvarno ostvarenom prihodu a žele da u 2015. godini porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju prema paušalno utvrđenom prihodu, podnose zahtev za paušalno oporezivanje.Zahtev se podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu sedišta preduzetnika, do 30. novembra tekuće godine, saglasno članu 42. Zakona o porezu na dohodak građana.


Uz zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se poreska prijava na obrascu PPDG-1P.

Nadležni poreski organ dužan je da odluči po zahtevu za paušalno oporezivanje u roku od 15 dana od dana podnošenja. Ako nadležni poreski organ u tom roku ne odluči po zahtevu za paušalno oporezivanje, smatra se da je zahtev prihvaćen.

Preduzetnik kome je utvđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporeivanje, što znači  da preduzetnici koji su u 2014. godini bili paušalci ne treba da podnose zahtev za paušalno oporezivanje do 30. novembra tekuće godine, da bi u narednoj godini bili paušalno oporezovani.

Ako nastupi neki od razloga za prestanak prava na paušalno oporezivanje, Poreska uprava će doneti rešenje kojim poreskom obvezniku nalaže vodjenje poslovnih knjiga, ili od polovine godine ili od početka naredne godine. Izuzetno, ako je razlog za prestanak prava na paušalno oprezivanje upis u evidenciju obveznika poreza na dodatu vrednost, takav obveznik je dužan da vodi sve poslovne knjige, najkasnije od dana kada postane obveznik poreza na dodatu vrednost, i bez utvrđivanja obaveze vodjenja poslovnih knjiga rešenjem nadležnog poreskog organa.

OBAVEŠTENJE O PROMENI NAČINA OPOREZIVANJA

Obaveštenje o promeni načina oporezivanja  za 2015. godinu podnosi se organizacionoj jedinici Poreske uprave, nadležnoj prema mestu sedišta preduzetnika, do 15. decembra 2014. godine. Ovo obaveštenje podnose preduzetnici koji žele da u 2015. godini promene način plaćanja doprinosa.Obaveštenje se podnosi  kod prelaska sa samooporezivanja, tj.plaćanja doprinosa na ostvarenu dobit, na plaćanje doprinosa putem lične zarade,  kao i obrnuto, kod prelaska sa lične zarade na samooporezivanje.Rok za predaju obaveštenja je prekluzivan, tj. prekoračenjem roka gubite pravo da izvršite promenu načina oporezivanja.